Sunday, September 24, 2023
23.6 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

Snap eleksen court stori

Supreme Court blong Vanuatu i faenem se John Still Tariqwetu hemi winim Snap Eleksen blong Ambae konstituensi.

Howard Aru, wan long ol kandideit we i kontestem Snap eleksen i bin faelem wan eleksen i ko long kot blong kaontem bakegen risal blong eleksen blong Ambae konstituensi long October 13 2022.

Principal Electoral Ofisa, Joe Iati i konfemem long VBTC Nius se Jif Justice blong Supreme Court i dismisim eleksen petisen blong rikaonting ia.

Mr Iati i talem long VBTC Nius se Justice Vincent Lunabek i rul se John Still Tariqwetu i winim namba tri sit blong elekson blong Ambae konstituensi wetem 520 vot be i no 521 olsem we ofisol risal i diklerem.

Supreme Court i faenem tu se Howard Aru i sikurim 500 vot be i no 501 olsem we ofisol risal i talem aot.

Disisen blong Jif Justice blong Vanuatu i kam aot long Novemba 14 2022.

 

 

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen