Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Snap eleksen court stori

  Supreme Court blong Vanuatu i faenem se John Still Tariqwetu hemi winim Snap Eleksen blong Ambae konstituensi.

  Howard Aru, wan long ol kandideit we i kontestem Snap eleksen i bin faelem wan eleksen i ko long kot blong kaontem bakegen risal blong eleksen blong Ambae konstituensi long October 13 2022.

  Principal Electoral Ofisa, Joe Iati i konfemem long VBTC Nius se Jif Justice blong Supreme Court i dismisim eleksen petisen blong rikaonting ia.

  Mr Iati i talem long VBTC Nius se Justice Vincent Lunabek i rul se John Still Tariqwetu i winim namba tri sit blong elekson blong Ambae konstituensi wetem 520 vot be i no 521 olsem we ofisol risal i diklerem.

  Supreme Court i faenem tu se Howard Aru i sikurim 500 vot be i no 501 olsem we ofisol risal i talem aot.

  Disisen blong Jif Justice blong Vanuatu i kam aot long Novemba 14 2022.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen