Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Sexual abuse reit i hae long Vanuatu

  Araon 10 man i stap ko long kalabus long wan wik from sexual violens olsem rape mo fasin blong mekem trabol wetem famili memba.

  Director blong Correctional Services, Johnny Marango i talem long VBTC Nius se namba ia i bigwan mo i kontinu blong ko antap.

  “90% blong ol viktim ia oli save ol man we oli mekem trabol ia; Mo 60% blong ol viktim oli famili wetem ol man we oli mekem trabol long olgeta,” Mr Marango i talem.

  Hemi talem se hemi sori tumas blong luk se i gat araon long 10% blong ol sexual ofenda ia oli stap mekem wok long ol jej blong olgeta.

  “Plante long ol ofenda ia oli gat religion blong olgeta mo oli talemaot afiliation blong olgeta(oli talemaot se oli pat long wan grup blong jej),” Mr Marango i talem.

  “Hemi rili impoten blong yumi kontinu blong mekem ol awenes blong yumi stopem ol kain aktiviti olsem from hemi no fasin blong yumi.”

  Family Protection Unit i talem long lokol niuspepa se ol man i mas andastanem se fasin blong mekem trabol wetem famili memba, mo rape hemi nogud. Mo olgeta we oli mekem trabol ia, ol man i mas ripotem olgeta blong oli pas long kot.

  -Sabrina Tabi, trainee journalist.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen