Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Bigfala namba blong ol pipol i kam long fes repatriation

  Ova 1500 Ni-Vanuatu oli kasem kaontri long fes phase blong repatriation.

  Praem Minista hemi jes anouncem nomo en blong fes phase blong repatriation blong manis ia June mo hemi talem se, “Hemi bin wan success.”

  Hemi talem se, “Repatriation ia hemi tekem bak ova 1500 citizens long Solomon Islands, Fiji, New Caledonia, New Zealand, Philippines mo Australia.”

  “Aot long namba ia i kat 192 we i rilis finis long kwarentin mo helt hemi talem se oli helty blong go bak hom,” hemi talem.

  Praem Minista, Bob Loughman, i talem bigfala tankiu long olgeta we oli bin wok tugeta blong mekem ol repatriation flaet i kam.

  “Bigfala tankiu yu blong mi mo Kavman i go long everi agensi blong kavman mo bisnis komuniti we i involve long fes phase blong repatriation,” hemi talem.

  “Tankiu i ko long ol dona patna blong yumi olsem New Zealand, Australia mo New Caledonia long gudfala sapot blong olgeta, we yumi apreciatem tumas.”

  Praem Minista Loughman i talem se, “Kavman i wantem putum stop long olketa repatriation flaet blong mekem sua se COVID-19 i no kam long Vanuatu folem ol flaet we i kam vinis.”

  Hemi talem se, long sem taem blong mekem wan review long ol wok we kavman hemi stap mekem blong stopem COVID-19 mo ol impak blong hem.

  “Ol agensi blong kavman we oli stap long franline wetem ol patna agenci we oli stap mekem bigfala wok long saet blong repatriation, yumi wantem givim smol taem long olgeta blong lukluk bak long ol experience blong fes phase blong repatriation,” hemi talem.

  “Mo blong oli plan gud from long term phase repatriation we bambae i stat long manis August.

  “Smol brek long repatriation bae i alowem taem blong save selebratem 40th Independence aniversari blong kaontri.”

  Sam Recognised Seasonal Employer i talem se oli glad tumas blong kambak long kaontri.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen