Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Seaside komuniti i no glad long isolation unit

  Komuniti blong Seaside long Port Vila i askem Kavman blong muvum aot isolation unit blong COVID-19 long eria blong Vila Central Hospital.

  Chairman blong council blong ol jif long Central Ward, Jif Paul Fred Tariliu, i talem se komuniti blong Seaside, Tongoa mo Futuna long Port Vila oli tink se i no sef blong Kavman i putum isolation center long hospital from hemi stap kolosap long olgeta pipol.

  Hemi talem se oli stap wok long wan petitisen we bae oli presentem long Minister blong Health.

  “Council blong ol jif long Central Ward bae i holem wan miting long wik ia blong draftem wan petition konsenem isolation centre ia,” Mr Tariliu i talem.

  “Petisen ia hemi blong mifala i mit wetem Minister blong Health blong hambli askem hem blong muvum isolation ward i ko samples blong i no stap kolosap long mifala.”

  Spokespersen blong Covid-19, Len Tarivonda, i talem se i nokat wan risk we isolation center ia i save givim long ol pipol blong seaside.

  “Hemia hemi ol tinktink nomo mbe risk blem i nokat,” hemi talem.

  Wan spokesman blong Seaside eria, Fred Reuben, i talem se nomata long konsen ia, komuniti blong seaside i kontinu blong putum inples ol prevensen mesa blong mekem sua se oli no kontraktem virus ia.

  “Ol pipol oli stap live nomo tugeta we i easi blong ol pipol long eria ia i save pasem virus sapos wan long olgeta i kasem,” hemi talem.

  “Olgeta blong health i talem se mifala i no panik mo hem ia nao mifala ol komuniti lida i tekem sam step blong mekem sam proteksen akensem virus ia hemia blong revivem bak handwashing ples bakeken.

  “Mifala i disaed blong mekem wan wei nomo blong kam insaed mo wan moa wei blong ko outsaed long komuniti.

  “Eni memba blong komuniti o visita taem i kam eria ia i mas washem hand.”

  Komuniti blong Seaside i askem strong long Kavman blong mekem moa awareness blong pipol i andastanem gud coronavirus.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen