Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Search i ko hed from crew-Kiwi Trader 2

  Search i ko hed from wan crew blong MV Kiwi Trader 2 we i lus long solwota taem ship ia i draon long Devils point, Efate long Wednesday aftanun.

  Legal Ofisa blong Maritime Regulator, Lloyd Fikiasi, i talem se search i ko hed sins Wednesday naet mo ful dei tete(Thursday).

  MV Kiwi Trader 2 i stap ko long Epi, Ambrym mo Pentecost aelan mo Mr Fikiasi i talem se hae jans blong hemi ova lod o ship i pas klosap tumas long shoa mo hemia nao swel i kapsaed ship.

  Mr Fikiasi i talem se ol crew mo pasenja blong ship oli sef be jif enjinia nomo i lus yet afta we hemi feswan blong jam aot.

  I gat 7 pasenja i stap long ship inkludum tu mama mo pikinini oli flot long wan bot mo nara crew i swim i ko soa long devils point long yestete naet.

  “Investikesen i stap ko yet, yumi faenem 14 crew nomo wetem ol pasenja be wan crew nomo i lus sins Wednesday naet,” Mr Fikiasi i talem.

  “I kat sam ship tu we oli mekem search long Wedenesday naet; Yumi kat tugbot blong Ocean Logistics mo tu Takuare wetem Brisk. Taem oli kasem ples blong insiden, oli no luk ship from taet i pusum aot ship. Last naet mo ful dei tete yumi mekem search.

  “Nomoli ol captain i save se Devils point i kat swel wetem mo ol taet blong hem i difren

  “So fulap taem ol ship i no kam kolosap tumas long shoa.”

  Mr Fikiasi i talem se bae oli kolem off search tumoro sapos oli no faenem crew ia.

  Hemi talem se MV Kiwi Trader 2 hemi sea worthy afta we hemi go long slipway long 2021.

  VBTC Nius i traem blong toktok wetem ona blong ship be i no posibol.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen