Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Search blong man Mota i ko hed -Torba Polis

  Search blong Derickson Sontias blong Mota bae i ko hed blong nara ten dei.

  Torba Polis i konfemem wetem VBTC Nius long tete aftanun.

  Torba Polis i talem se ol ol famili blong 50 yia old man ia bae i ko hed blong lukaotem hem kasem Sunday.

  Polis i talem se long Monday ol lokol i faenem canoe blong man ia long Nereqe vilij long Saot Vanualava.

  Polis i discribem canoe ia se hemi 2 mita 70cm.

  “Mifala i tekem canoe i kobak long ol famili blong hem long Mota mo oli konfemem se hemi blong olfala man ia; so ol famili i serem sori,” Torba Polis i talemaot.

  “Mifala i mekem search long wiken; Dokta Mark Turnbull i help long search tu long air, hemi bin mekem fo flaet, hemi mekem flaet i ko long East Vanualava, Gaua, Motalava kasem Vot Tande mo Ureparapara be i nogat eni saen blong olfala ia nomo.

  “Olfala ia i bin lus long 1-2pm long Friday. Long taem ia i bin kat ol hevi swell blong 2 mita long solwota. Mifala i kasem infomesen leit so search i stat long eli haoa long Satete moning.

  Torba Polis i talem se National Disaster Management Ofis i sapos blong kolem off search tete.

  VBTC Ripota long Torba Provins, Mika Albie i talem se olfala ia hemi stap long age blong 50’s mo hemi bin ko long solwota blong huk.

  I gat wan operesen blong search we National Disasta Management Ofis mo Police i mekem mbe kasem eli wik ia oli no faenem hem yet.

  “Long Friday araon 6-8pm ol famili oli no bin luk eni saen blong olfala ia,” Mr Albie i ripotem.

  Polis long Torba i talem se hemi rili had blong mekem search long Torba from ol aelan i stap longwe long olgeta mo tide long solwota i strong.

  Oli askem pipol blong tekem kea taem oli ko aot long solwota.

  “Taem wan man i wantem ko huk, hemi mas ko wetem wan fren mo hemi no mas ko hem wan,” Torba Polis i talem.

  “No ko aot taem ol swell long solwota i hae mo mas letem ol famili i save se yu stap ko huk mo bae yu kambak long wanem taem.

  “Ol canoe o banana bot i wan mas blong kat ol sefti tul mo wota taem oli ko aot.”

  Mr Sontias i kat faev pikinini mo hemi blong Tanarosa vilij, Saot Mota.

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen