Friday, February 23, 2024
25.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  Sarete wan COVID hotspot-Santo

  Sarete long Saot Santo i stap long wan strik lokdaon folem COVID.

  Polis i stap naoia long eria ia blong kontrolem wokbaot blong pipol from hemi wan hotspot.

  Commander Not, Willie Samuel i talem se hemi wan wik nao we oli polis ofisa i station Sarete vilij blong kontrolem muvmen blong ol pipol folem rikwes blong Health.

  Mr Samuel i talem se i kat tu difren jek point; Wan long Narango mo nara wan Ipaiato T.

  “Ol otoriti blong health i faenem aot se i kat spread blong sik ia long Sarete mekem se oli mekem sam tes mo konfemem se i kat bigfala namba blong kes,” Mr Samuel i talem.

  “Tete bae oli ko tru long wan COVID tes mo sapos oli klia long sik ia bae mifala i kobak long Luganville mo lego famili i save muv mo letem nara famili i kam in.”

  Mr Samuel i talem se pipol i kopereit gud wetem polis.

  Hemi talem se Polis i mekem awenes long ol difren eria blong Saot Santo.

  “Infomesen abaot COVID-19 i no kasem evri pipol long ol komuniti mo Polis wetem Vanuatu Mobile Force i bin mekem ol awenes,” Mr Samuel i talem.

  “Hemia blong educatem pipol long wanem we i stap hapen. Wanem yumi expektem mo ol rul blong COVID we evri man i sud rispektem. Komuniti ia i bin andastanem mo oli hapi from ol Polis i bin beis longwe.  Oli kopereit mo oli luksave wanem we mifala i stap mekem se hemi impoten blong sevem laef blong nara man.

  Health i bin rikodem fes kes blong Sarete long Northern Provincial Hospital long manis ia. Sikman ia hemi bin ded afta folem sik we hemi bin kat vinis.

  Minista blong Health, Bruno Leingkone i talem se ded long Saot Santo hemi no COVID.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen