Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Erromango i wet yet long help-Saeklon Dovi

  Saot Erromango i kol from wota, kakai mo apgrade long ol infrastrakja folem damej blong Saeklon Dovi wan manis i pas.

  Jif Jason Mete long Saot Eromango i talem se kasem tete help i no kam yet.

  Long wik ia i kat distribution blong 18 kilo bag rice long wan haoshold we Erromango resilient network long Port Vila i fandem.

  Jif Mete i talem se bag rice ia bae i stap smol taem nomo.

  Jif Mete i talem se tim blong National Disaster Management Ofis i bin karem ripot vinis long ol risos we hemi bin afek long Tropikol Saeklon Dovi mbe help yet.

  “National Disaster Management Ofis o Kavman mifala i stap wet yet blong oli rispon,” Jif Mete i talem.

  “Naoia we mi stap toktok i nogat eni saen blong rispon yet so blong talem stret pipol i wet wan manis afta long disasta. Flooding we i hapen hemi wan bigfala disasta from hemi bin karemaot everi kakae long river bank saed from i sef long ol pig.

  Jif Mete i estimatem se araon 120 household oli lusum kakai long karen.

  Acting Operations Manager long National Disaster Management Ofis, Rocky Neveserveth, i talem se ol pepa wok i stap kohed.

  Mr Neveserveth i stap wok wetem Dipatmen blong Agriculture mo Water Resources blong rispon long food security mo wota.

  “So yumi sud kasem evri ripot long tete(Tuesday); Fulap long ol pepa ia yumi stretem vinis, hemi mata blong agriculture mo wota dipatmen i putum in ol rikomendasen blong olgeta blong yumi save askem long wan National Disaster Komiti i lukluk long ol wei fowod,” Mr Neveserveth i talemaot.

  “Long saed blong wota, bae oli ansarem yumi long ol wota we flood i damejem mo i doti. ”

  Ova 500 pipol long Williams Bay i kat akses long klin wota afta long flood blong Saeklon Dovi.

  Provincial Wota Supervisor, Richard Tasi, i talem se tim blong Wota Dipatmen i bin ko long Erromango i no longtaem mo mekem kwik fix.

  Long infrasracture, Tafea Public Works Dipatmen long Tafea i wok wetem kommuniti blong Saot Erromango blong apliftim eria council Park.

  Park ia, Dovi tru long flood i bin damejem long las manis.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen