Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Santo health konsen -COVID kes

  Konsen i reis long Santo long hao COVID kes infomesen i no rilis.

  Health Promotion Ofisa long Northern Provincial Hospital, Kasimir Liwuslili, i talem se oli stap sendem aot situasen ripot i ko long Ministry blong Health folem niu kes evri dei.

  Mr Liwuslili i talem se naoia i kat 82 kes.

  “Mifala i stap harem i nogud lelbet from wei mifala i sacrificem mifala blong kontenem ol kes ia mbe taem ripot i stap kamaot, mifala i harem se i no stret tumas,” Mr Liwuslili i talem.

  “Mifala i wok evri dei mo ripot i stil kam se hemi zero so mi nosave se ating olgeta i kat wan wei blong talemaot infomesen mbe long mifala long Santo kes i kat nomo.”

  VBTC Nius i totkok wetem Director General blong Ministry blong Health, Russel Tamata, mo hemi talem se bae hemi investigetem mo konfemem weta hemi tru o no.

  Ripot blong Santo i talem se i kat 17 eria we oli ol hot spot, bigwan nao hemi long Showground, Sarete long Saot Santo mo eria blong living blong ol health wokman long Northern provincial Hospital.

  Ol nara hot spot area i kat Solway, Pepsi, Lavus vatu, Banban, Shapi, Radio station, Lapita eria mo lodge, Second canal, Matevulu, Bombua, Cooks Barak, mo Shark bay.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen