Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Saint Peter’s church i bildem wan niufala bilding

  Anglican church blong Saint Peter long Freswota i stap wok wan niufala bilding blong help long saed blong ol church activiti.

  Projek ya hemi blong helpem tu blong enkarejem tingting blong developmen long ol rural eria.

  Project ya i bin stat long early 2021, long Februari, mo hemi wan church funded projek, hemia minim se i no gat eni gavman or aotsaed dona.

  Ol mani we church i mekem long ol samting olsem ol fundraising, i stap ko long projek, tru long wan building comitee.

  Arthur Faerua, we hemi Technikol Consultant blong projek i talem se bilding ia bae hemi gat plante use.

  “Bambae hemi wan multi-level building, bambae gat wan floor daon we bae hemi wan multi-pepes hall, bae hemi incoporatem church hall wetem, Sunday skul mo ol offices mo wan ples we i save kam wan evacuation senta tu long taem blong najarol disasta.”

  Hemi talem tu long impotens building ya olsem wan reminder se church ya hemi wan long ol main Anglican Parish long Efate.

  “Long Port Vila, Efate Espeseli, ol Anglican Parish oli grow kasem 5, there are 5 parishes and S.T Peter’s Freswota, hemi wan long olgeta 5 yia, and therefore hemi mas gat wan church building blong hemi save conductem ol activiti blong hem,” Mr Faerua i talem.

  Hemi ko hed blong talem se church i bin stap tingting blong mekem project ya long taem finis.

  “Significens blong tisfala building hemi folem nomo dream blong olgeta founding fathers blong S.T Peter’s Church, we i statlong Freswota in very humble beginings, but today, dream ya hemi kam reality, tru long tingting mo visen mo commitmen blong ol membas, espeseli ol yangfala, mo oli kam tugeta wetem ol pipol we oli bin contribute long dream ya.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen