Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Rikwes blong Palemen disolusen

  Kavman i askem Palemen disolusen folem politikel instabiliti long kaontri.

  Prime Minista Bob Loughman Weibur i talem long wan media konfrens long Monday se Council blong ol Minista i odarem hem blong hemi ko luk Presiden long isu.

  Prime Minista Loughman i se hemi moa stret blong ko bak long wan fresh eleksen from term blong kavman ia bae i finis i no longtaem.

  “Mi olsem Prime Minista mi bin mitim Hed blong State blong rikwestem blong yumi ko hed blong ranem mo manejem ol afea blong kaontri ia,” Prime Minista Loughman i talemaot.

  “Mi toktok wetem President vinis mo i stap long hem folem constitutional pawa blong hem we article 28, 3 hemi givim long hem blong hemi save talem yes o no.”

  Hemi gohed blong talem se economic beis blong kaontri i no sapotem blong i gat wan jenis long kavman.

  “Mi biliv se economic beis blong yumi hemi nosave sapotem blong yumi jensem kavman evritaem. So i gud yumi kobak long pipol blong oli putum ol Memba blong Palemen we oli trastem olgeta blong oli serve long Palemen mo sevem interes blong pipol blong kaontri ia. Mo mi wantem se mekem i klia se kavman i askem wan disolusen blong wan yia faev manis we hemi smol long nomol due deit we Palemen bae i kam long hem.”

  Prime Minista Loughman i kol long ol Memba blong Palemen blong livim bihaen intres blong olgeta mo tingbaot nasonal intres festaem.

  Hemi pointemaot se fasin blong daonem kavman hemi no helti from hemi save costem kaontri bigfala mani.

  Fes extra odineri sitting blong palamen blong yia ia bambae i tekples long tete moning.

  Palemen session ia i gat 27 Memba blong Palemen i singaotem long las seven dei tru long wan mosen we oli dipositem long Ofis blong Spika blong Palemen.

  I gat faev difren mosen we bambae palemen ia i lukluk long hem, feswan hemi karemaot tu yia saspensen blong Malekula Memba blong Palemen, Gracia Shadrack, folem wetem eleksen blong ol niu deputi spika mo mosen blong nokat trast long praem minista i kam las wan.

  Palemen session ia i nidim two third majoriti blong gohed long bisnis blong hem tede be spos i nokat bae hemi mit bageken long Friday wik ia.

  Long dei ia i nidim wan simple majoriti nomo blong gohed long bisnis blong Palemen.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen