Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Reform long Public sector

  Reform blong Public sector i stap insaed long 100 dei plan blong niu Kavman blong rimuvum politikol interferens.

  Niu Prime Minista, Alatoi Ishmael Kalsakau i talem se plante taem ol politisen oli draevem ol politikol agenda blong olgeta ova long ol rikwamen blong state.

  Mr Kalsakau i talem se jenis ia i save givim wan strong efektiv system.

  “Sapos yu faenem wan wei blong i kam tru long window bae yu mas faenem wan wei blong yu i kobak aotsaed long system,” Prime Minista Kalsakau i talem.

  “Yumi bringim ap pipol beis long merit(pepa). People we oli redi blong pefom. People oli luksave se politik hemi provaedem polisi mo yu nao yu implementa blong hem blong i kat stret maj.

  “Bae i tekem taem, bae i kat sam pipol i harem nogud. Long en blong dei bae i tekem aot politikol interferens. Blong perform mo mekem i wok ol polisi we ol politicians i tekem i kam insaed.”

  Mr Kalsakau i talem se politik i mas maretem administresen blong mekem se tufala i no ron long ol difren daereksen o agenda.

  Council blong ol minista i sitdaon wetem ol Director General blong ol Ministri mo diskasen i stap gohed finis long wik we i pas.

  “Narafala strategi, hemi blong lukluk long recruitmen proses insaed long public service mo strengthenem ol polisi blong olgeta,” Mr Kalsakau i talem.

  Prime Minista Kalsakau i talem tu se wetem isu blong ol vehicle blong kavman long ol pas yia i kam, i mas kat wan strong vehicle polisi naoia.

  By Agnes Herbert.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen