Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Recognised Seasonal Employer scheme bai i stat

  Commissioner blong Labour i talem se Recognised Seasonal Employer scheme bai i stat bakegen long 2021.

  Murielle Meltenoven i talem se Kavman blong New Zealand i askem Vanuatu blong sendem 624 wokman i ko long nekis yia long summer season.

  Hemi talem se Kavman blong New Zealand i bin apruvem two thousand wokman blong pasifik mo ol wokman blong Vanuatu bai oli stat travel long manis February 2021.

  “Yumi kat abaot fo jata flaet we bae oli schedule long namba tu, six, ten mo 14 February,” Mrs Meltenoven i talem.

  “Long manis December mo January bae ol staff blong mi oli wok had blong priperem gud olketa long saed blong pre-depature briefing from yumi mas save se ol wokman ia bae oli travel long wan niu taem we hemi COVID-19 period mo bae i kat sam niufala rul we Kavman blong New Zealand bae i mekem blong ol wokman i komplae wetem.

  “Ol wokman we bae oli ko wok long New Zealand ia hemi ol wokman we oli bin pat long scheme ia vinis mo oli experience.

  “Hemia i minim se bai i nokat wan niu wok man bai i joinem group ia.”

  Mrs Meltenoven i talem se folem pandemic blong COVID -19 evri wokman we bae oli pat long scheme ia, bae oli ko tru long strict protocol mo kwarentin.

  Hemi talem se ol employers o ol fam owna nao bae oli lukluk long paymen blong kwarentin blong olgeta wokman ia taem oli kasem long New Zealand.

  “ Ol jata flaet mo kwarentin kost ol employer o fama oli negosiate wetem national airline blong yumi so yumi enkarejem olketa blong oli yusum national airline nomo we hemi Air Vanuatu,” Mr Meltenoven i talem.

  “Anda long season ia, kavman blong New Zealand i apruvem se medikol jek hemi no wan requiremen mbe Commissioner i enkarejem ol wokman we oli fil se helt blong olgeta hemi impoten blong oli save go mekem wan medikol jek ap.”

  Commissioner blong Labour i talem se naoia we i stap, i kat 16 agent we oli stap dil wetem ol Recognised Seasonal Employer scheme, mo olgeta agent ia nao bai oli wok wetem ol employers o fam owna blong mekem rikruitmen blong olgeta wokman ia.

  “Mi askem ol wokman blong oli onem ol fon blong olketa mo stap alert inkes ol agent oli kolem olketa blong priperem ol dokumen blong olketa bifo oli travel aot,” hemi talem.

  Prokram blong Recognised Seasonal Scheme we ol wokman blong Vanuatu i stap pat long hem i bin stop folem sik blong Coronavirus.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen