Saturday, May 18, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Qeremagde memorial stone blong makem Independence deit

  Kavman i talem se i mas kat wan plaque o memorial stone i stap long Qeremagde wan vilij long aelan blong Motalava long Torba Province.

  Minister blong Finance mo Economic Management, Johnny Koanapo, i talem se hem ia i blong makem ples we deit blong Independence, 30 Julae 1980, i kamaot long hem.

  Vilij blong Qeremagde hem i ples we congress blong Vanua’aku Party i bin stap long hem long namba 19 kasem 24 August 1979 long New Hebrides.

  Hem i long taem ia nao we oli diskasem deit blong Independence mo kamap wetem deit ia 30 Julae 1980.

  Hem i talem se, “Mi wantem blong Kavman tru long Ministry blong Finance mo Economic Management blong i help blong bildim wan smol plaque o wan memorial stone blong ol pipol i save tinkbaot mo selebretem blong plante yia.”

  “Blong remindem yumi se ples ia nao, ol lida blong kaontri long bifo i bin staon mo lukluk long fuija deit, taem we i stap kat rebellion long Santo, Malekula mo Tanna mo congress i disaed blong stap long aelan blong Motalava,” Minister Koanapo i talem.

  “Long congress ia nao, deit blong birth blong Republik blong Vanuatu, 30 July i kamaot mo flag i fly blong soem se yumi fri tete.

  “Long plaque ia bae yumi putum Motalava mo vilij nem Qeremagde i stap long hem.”

  James Amtrong blong Qeremagde vilij, i talem se hemi tinkbaot we congress i bin stap long ples ia mo ol bigfala man blong Vanua’aku Party I bin kam long yia 1979.

  Hemi talem se, “Yumi everi wan i mekem wok blong nesen ia Vanuatu.”

  Minister Koanapo i talem se bae kaontri i selebratem Independence mbe l pipol i mas tinkbaot se deit of birth blong Vanuatu oli bin mekem desisen long hem long aelan blong Motalava.

  “Plante man Vanuatu tete i nosave, mbe tete storian ia yumi leftemap bakeken blong ol pikinini we oli stap ko long skul, olketa pipol we oli ko long jej mo olketa we oli stap long ol ofis bae oli save nao se congress blong Vanua’aku Parti long August 1979 i impoten bigwan,” hem i talem.

  Minister Koanapo i talem se, “Tete Vanuatu bae i selebretem 40 yia blong independence wetem plante ajivmen olsem ol rod, skul mo plante yangfala i kat ol gud level blong edukesen mo even ol baondri blong yumi, yumi protectem mo hemia yumi mas glad long hem.”

  Hemi talem long ol pipol blong Qeremagde se Vanuatu i divelopem plante samting mbe i kat nara 40 yia yet blong muv.

  “Mi stap wishem everi pipol blong Torba wan hapi, sakses mo sef 40 Yia Independence selebresen mo God bae i blesem yumi everi wan,” Minister Koanapo i talem.

  Minister Koanapo i handem ova tu Vanua’aku Party flag i ko long wan yangfala mo jif blong komunity blong Qeremagde mo askem blong sapotem Kavman blong leftemap wok we i stap blong putum wan memorial stone long vilij ia.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen