Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  PSC mas kat propa rikot blong hausing mo vehicle inventari

  Insaed long Palemen siting yestedei i kat plante diskasen se Pablik Seves Komisen (PSC) i sapos blong mekem moa revenu tru long vehicle disposal mo hausing blong ol civil servant.

  PSC hemi wan long olgeta Kavmen agensi we hemi sapos blong mekem moa revenu bitim amaon blong VT34 milien we i stap.

  Memba blong Palemen blong Ambae, Hon. James Bule hemi talem se PSC hemi sapos blong mekem moa long amaon blong VT100,000 olsem mane blong revenu we kam long vehicle disposal.

  100,000vt ia hemi valu blong wanem stret?” MP Bule i askem long Palamen.

  “I kat fulap trak blong Kavmen we mi tinkse oli sapos blong salem be hemia hemi VT100,000 nomo.”

  Long narasaet tinktink cost blong vehicle hemi wan problem folem ol expenses blong hem i hae tumas.

  Lida blong Kavmen Bisnis, Hon. Jotham Napat hemi kwestenem se sapos i kat eni polisi directions blong folem blong save controlem or reducem ol hae expenses ia.

  Wanem we mi wantem resem long ples ia hemi weta i kat policy directions as to hao yumi save lukluk long hem,” hemi talem.

  “Yumi no jes lukluk nomo long revenu atink taem yumi kam long saed blong ol expenses, Praem Minista or Minista blong Faenans hemi save kaetem yumi as to hao yumi save minimizem o kontrolem ol expenses ia.”

  Wan nara point we oli resem hemi hausing blong ol civil servant we oli stap usum mo hemi sapos blong mekem moa long VT34 million we i stap.

  I kat fulap haus weh hemi empty i stap weh oli should usum blong pem fee we save mekem wan inkris long revenu ia.

  Praem Minista, Hon. Charlot Salwai Tabimasmas hemi komen se Audit hemi mas tekem ples blong save kat wan propa rikot blong housing mo vehicle inventari.

  Bae hemi nid blong oli  tekem Audit long hem, as a Manager Union i gud blong oli wok blong mekem sua i kat propa rikot blong inventari blong ol vehicle mo inventari long ol Haos.”

  Wetem gudfala rikot blong vehicle mo hausing inventari mo policy direction blong controlem expenses blong vehicle bae i save helpm PSC blong rethink mo mekem moa revenu long tufala asset ia.

  Kavman hemi pasem tu badjet blong PSC blong yia ia we emi VT427, 839, 544.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen