Friday, February 23, 2024
26.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  Prime Ministers ball-Luganville

  Luganville bae i hostem Prime Ministers ball long yia ia blong makem selebresen blong 42 Independens yia blong Vanuatu.

  Hemi arenjmen we Luganville Municipal council oli mekem wetem Prime ministers ofis.

  Selebresen blong independens bae i tekem ples long Unity Park blong tri dei, bae i stat long namba July 28-30 we hemi independens dei.

  Jeaman blong Independence komiti mo semtaem Commissioner blong Luganville Municipal Council, John Botleng i talem se long July 30th afta long flag raising long Port Vila wan bigfala delegation blong Kavman bae oli kam long Luganville.

  “Afta long flag raising bae ol bigman blong yumi i kasem Luganville blong Prime Minister’s ball; Hemi wan bigfala event we Luganville i stap pripea from,” Mr Botleng i talem.

  “Yumi wantem event ia i kam daon long doa step wetem ol pipol.”

  Mr Botleng i talem se Ofis blong Prime Minista nao i lukluk long logistic mo ol travel blong ol delegation. Hemi se nomata long amas mani we bambae oli spendem, hemi blong wan gud kos we kavman i kam daon long ol pipol blong hem.

  Bambae i kat plante activiti long dei especiali ol difren kategori blong sports we bambae oli organisem, mo tu long naet  wetem ol difren kaen show.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen