Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Port vila NCD hub i rikodem wan hae namba blong 11,000 kes

  Non-Communicable Disis (NCD) klinic long Port Vila i luk wan hae namba blong 11,000 kes blong sik sugar mo hae blad presa long yia 2019-2020 taem COVID-19 i hitim Vanuatu.

  Hemi statistik we nes Jenny Haitong long NCD Hub klinic long Port Vila i talemaot taem hemi storian long 10,000 Toes Health prokram long VBTC.

  “Hemia hemi namba blong ol kes blong sik ia long NCD hub long Port Vila nomo, yumi no tokbaot ol nara clinic we i stap,” nes Jenny hemi talem.

  Long 2019, oli luk 8,000 kes blong sik suga mo hae blad presa mo hemia hemi ol riten mo fes visit we pipol i mekem. 

  “Long 2020, namba ia hemi ko antap mo hemi kasem 10,000 we mifala i luk olgeta; Taem i kam long 2021 mifala i luk wan total blong 11,000 kes,” hemi talem.

  “Long 2021 ia hemi hae from COVID i kasem yumi afta pipol oli fraet ale i mekem se fulap oli kam pas.

  “Mo long 2022 hemi kobak daon bakegen long 8500 kes.”

  Mrs Haitong hemi talem se sik ia i hapen from nomo se pipol i no kakae plante helti kakae olsem fres vegetable o aelan kakae mo fruits.

  Hemi tok moa se i sud gat smol rice o aelan kakae nomo mo smol protein we hemi meat.

  “Long 2013, wan ful yia ia mifala i luk 4500 kes blong sik ia; i kam kasem long 2014 i ko antap long moa hemi araon 5000 olsem i ko kasem 2016 hemi 4000 stret ale long 2017 i ko antap long 5000 bakegen mo long 2018 yumi luk 8500 kes mo ol namba ia hemi ol niu visit mo riten visit blong pipol.”

  Ol namba ia hemi ol kes blong sik suga mo hae blad presa we nes Jenny hemi talem se hemi blong Port Vila nomo.

  “Ol ded we i stap hapen long hospital ia, problem hemi from lifestyle ia nomo we yumi no stap kakae healthy,” hemi talem.

  Nes Jenny i askem pipol blong luksave ol namba blong ol kes ia se hemi hae mo mekem wan jenjs blong stat livim wan helti laef, mo hemi askem ol pipol blong mas execise plante mo kat 7-8 hawa blong slip evridei.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen