Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Polisi blong impruvum kwaliti blong tija

  Tija laesens mo registration polisi i launch blong helpem ol tija blong kat gudfala kwaliti standard blong save tij.

  Minista blong Education mo Training, Simeon Seule, i talem se wetem polisi ia, Teaching Service Commission olsem wan statutori organization i mas mekem sua se komisen i mas rikruitem ol kwalifae mo stret tija blong dilivarem kwaliti seves long ol kavman mo praevet skul long Vanuatu.

  Hemi talem se hemi wan tul tu we Teaching Service Commission mo Ministry blong Education mo Training i save manejem gud ol tija long ol skul raon long kaontri.

  “Kavman i mekem sua se tijing seves act (2013) i mas statem wan system blong laesens blong olgeta tija,” Minista Seule i talem.

  ” Act or loa ia nao i kivim authoriti mo responsibilti long Teaching Service Commission blong employem ol tija blong wok.”

  Minista Seule i talem se i mas kat wan gudfala system blong stap lukluk long wok blong ol tija.

  ” Long las 40 yia, overol kwaliti long seves blong tij hemi pua we i minim se plante long ol tija oli no tren o oli nokat enaf trening blong save helpem olketa blong oli tij insaed long wan klasrum,” hemi talem.

  ” Mo tu i nokat wan strong system blong monitorem mo adresem pua pefomens blong ol tija.

  ” Hemia i mekem se Vanuatu i kontinu blong fesem nid blong kat moa tija folem growth blong population mo hem ia nao polisi i kam blong help.”

  Tija laesens mo registration polisi i jes launch nomo long manis ia.

  Minista Seule i launchem tu niufala website blong Teaching Service Commission.

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen