Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Polis i wantem ol ripot blong suicide

  Polis i apil long pablik espeseli ol yangfala blong oli must ripotem eni man we i stap traem blong hangem hem wan.

  Director blong CID, i talem se preliminari ripot blong hospitol i talem se, ded blong leit Wendiana i olsem wan suicide.

  Jack Joses i talem se, statemen we polis i kasem long ol witnis i soem se kel ia, i bin stap traem vinis blong kilim tet hem wan mbe oli neva ripotem long polis.

  Hemi talem se Polis i stap wok naoia blong karem ol las statemen blong vinisim ripot blong hem long ded blong leit Wendiana Lui.

  “Bodi blong leit Wendiana i stap naoia long haos ded long Vila Central Hospital,” Mr Joses i talem.

  Mr Joses i talem se inciden ia i hapen long Friday we i pas long haos blong ol famili blong leit Wendiana long namba tri eria.

  Hemi talem se long naet ia ol famili oli stap tugeta long haos long namba tri, oli storian kakae vinis mo i nogat eni raorao, afta long kakae leit Wendiana i kasem wan kol i kam long ol famili blong hem long aelan.

  “Oli enkarejem hem long skul mo talem long hem blong mas skul gud from oli stap long aelan oli stap had wok blong pem skul fi blong hem,” Mr Joses i talem.

  “Afta we hemi toktok vinis hemi ko slip mo samwe raon long 11 oklok o 12 oklok long naet, oli wekap mo oli no luk hem.

  “Oli lukaot raon long yard nao oli faenem hem i hang insaed long yard nomo.”

  Mr Joses i talem se polis i nid blong karem moa statemen yet long ol witness, mo doctor we bae i lukluk long bodi blong hem mo mekem finol disesen bifo oli rilisim bodi.

  “Taem we statemen i vinis bae yumi decidem long ples ia nao se bae yumi kontinu blong ko long autopsy o wetem help blong doctor we i examinem hem, blong talem se no cos blong ded hemi hangem nek nomo,” hemi talem.

  Deputy Principle blong Malapoa College, Akasten Tabi, i talem se bodi bae i jes kasem skul long tumoro blong oli mekem funeral seves blong hem, bifo i stap go long aelan long Penticost.

  Hemi talem se, i sapos blong kat wan funeral seves tete, mbe i no posibol from police bae i jes rilisim bodi taem we oli karem everi statemen long ol witnis.

  Leit Wendiana i blong Pentecost/Ambae, hemi kat 18 yia mo hemi stap long yia 11 long Malapoa College.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen