Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Plante kakae long taem blong COVID

  Kavman i talem se i kat enaf lokol kakae long taem blong COVID-19.

  Minista blong Agriculture, Livestok mo Fisheries, Willie Kalo Daniel i talem toktok ia long tete(Thursday) long COVID-19 health tok.

  Minista Daniel i talem se food security i nosave afek long taem blong COVID-19 from oli bin pripea.

  Hemi talem se sins 2020, i kat ol agriculture projek blong kakae blong save dil wetem situasen blong tete.

  “Mi wantem asurem evri pipol blong yumi se i kat moa kakae blong fidim ol pipol,” Minista Daniel i talem.

  “I kat plante kakae i stap long ol aelan blong yumi mo i redi sapos pipol i nidim.  Ol kakae we hemi proses o stap long ol sto, hemi fren wetem sik ia Omicron. Mbe lokol kakae blong yumi hemi no fren wetem omicron. Infact omicron hemi no laikem sapos yumi kakae ol lokol kakae.”

  Minista Daniel i kol long pipol blong Vanuatu se blong protektem immune system, ol pipol i mas kakae lokol mo drink lokol.

  “Anda long loa duti blong ministry hemi blong produsum kakae blong pipol tru aot long evri provins,” Minista Daniel i talem.

  “Ministry i bin statem wan tink big mo mutiple projek blong investem mani long karen blong ol pipol blong plant blong mekem se pipol i no angre. Ol food basket ia yumi mekem long evri provins. So sapos Efate i stap long lokdaon, Efate hem wan nomo i save fidim hem wan. ”

  Minista Daniel i talem se pat blong program ia, kavman i bin kivim ol tul olsem trakta mo fishing bot long ol fisherman.

  Hemi talem se oli wok wetem ministry blong Trade blong pipol i nosave ko angre.

  Jeaman blong Food Security mo Agriculture Cluster, Moses Amos, i talem se klasta ia i aktiveit vinis long saplae mo prodaksen blong kakae.

  Mr Amos i talem se maket akses, backyard gardening, givim kakae long ol komuniti isolation mo ol hot spot long Santo mo Efate i stap long plan.

  Hemi talem se i no se pipol i dipen nomo long maket blong pem kakae mbe i gud blong pipol i mekem bakyard garden.

  “Naoia we ol skul i klos, rol blong indigenous Ni-Vanuatu Agro-Industry Council(INAC) i set ap blong helpem ol isolation fasiliti,” Mr Amos i talem.

  “For exampol yumi kat wan long Korman stadium. Talem tank yu long Education Ministry blong save yusum ol chef blong INAC blong olgeta.

  “So system stap vinis, i kat prosija stap blong hao ol fama tekem kakae kam. Olgeta we ol jif i stopem olgeta blong tekem kakae i kam, bae yumi wok long hao blong tekem kakae i kam.”

  VBTC Nius i kasem toksave se INAC i stap kuk blong olgeta 70 pipol we oli stap long Korman isolation fasiliti vinis long wik ia.

  Ministry i salem ol root, leaf crop, egg mo fish mo i kat ol nara smol livestok animol we oli salem olsem duckduck, faol, goat mo pig.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen