Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Pipol i vot tete-Malikaloi, Saot Santo

  Ol pipol long Malikaloi Polling Station long rimot Saot Santo i vot tete from ol ballot box i no kasem ples ia long taem folem rabis weta.

  Acting Deputy Commander North, Bong David long Luganville i konfemem long VBTC Nius.

  Mr David i talem se rabis weta blong ren we i bin stap long yestete(Thursday) i mekem se ol polis ofisa we oli bin ballot box ia oli no kasem polling station ia long dei blong vot we hemi yestete.

  Hemi talem se vot i sud vinis raon long 2pm mo helicopter bae i ko kolektem ballox box ia.

  “I kat wan polling station we i stap long yumi long Saot Santo long bush we ol pipol i jes stap vot long moning ia.

  “Smol taem ia hemi ren so i mekem se yumi nosave tekem ol ballot box i ko long taem.  Ol ofisa i mas travel mo ko slip long bush afta oli jes travel i ko long ples blong vot i mekem se tete oli jes vot. So yumi hop blong oli vinis vot long 2o’klok long tete aftanun.

  “So unofficial risal blong Sanma pa yumi expektem blong harem long tete aftanun o long tumoro moning.”

  Commander Bong i talem se wetem ol isu blong akses long ol polling station i ko long rimot eria long Rural Santo, Communication network i mekem se unofficial result blong Santo Rural bai hemi dilei.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen