Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  North West Santo i wantem flaet i kobak long Lajmoli

  Pipol long North West Santo i kolem Kavman blong openem bak Lajmoli airpot long West Santo blong kivim seves long ol pipol.

  Area Administrator blong North West Santo, Vula Charlie, i talem se taem airport i nomo operate i mekem pipol i kontinu blong spend plante long bot mo land transpot blong ko long ol ples we oli wantem kasem.

  Hemi talem se ol pipol i spendem VT 40,000 long wan wei nomo blong ko long Luganville town.

  “ Ol pipol long North West Santo i talem se Air Vanuatu mo ol nara airline i opsen blong travel long jip praes,” Mr Charlie i talem.

  “ Vanuatu hemi 40 yia vinis mbe ol pipol long eria ia i stil fesem had taem.

  “ Yumi long Sanma Province, provincial kavman i bin putum wan smol mani mo mifala i enkejem ol yuth blong oli yusum own man pawa blong olketa mo katem grass long eria blong airpot mo mifala i bin kasem wan saen long Civil Aviation Authority blong mekem sam survey long hem we hemi fes step blong tekem bak flaet.”

  Assistant Director long Civil Aviation Authority, Naiany Karu, i talem se Authority i nokat eni problem long airport ia mo i dipen bigwan long Air Vanuatu nomo.

  Hemi askem kavman blong faenem wei blong provadem seves i ko long eria ia.

  “ Mifala i bin folem ap wetem Air Vanuatu blong faenem aot from wanem Lajmoli airpot i nomo stap tekem ol schedule flaet mo i bin kat tu resen i kamaot,” Mrs Karu i talem.

  “ Wan mein resen hemi demand hemi no hae long Lajmoli we i minim se i nokat tumas pipol i stap pas long flaet ia mo nara wan hemi wan non-profit making route mo ol konsen ia hemi outsaed long line blong wanem mifala sud mekem.

  “Mifala mein pepes blong wok blong mifala i blong mekem sua se aeport i mitim standard.”

  Acting Chief Executive Officer blong Air Vanuatu, Josepth Laloyer, i admitim se hemi felia blong manejmen blong mekem plen i lan bakeken long North West Santo.

  Mr Laloyer i talem se “Hemi wan commercial disisen nomo we airline i mas mekem blong statem, mo i dipen long ol frequency blong putum olsem tu flaet long wan wik o wan flaet long tu wik mo yumi mas stat samples.”

  Mbe infomesen we VBTC i kasem se Civil Aviation Athority i talem se kavman i kat mani blong mekem wok long fo airpot nomo long yia ia.

  Olketa airpot ia i kat Lonorore mo Sara airpot long Pentecost, Longana airpot long Ambae mo Norsup airpot long Malekula mo kavman i mas faenem mani samples blong Lajmoli airpot.

  Lajmoli Airpot i nomo operate folem wan plen crash long eria ia long yia 2008 folem wan thick fog we i mekem pilot i nosave luk ples i klia.

  Mo resalt blong plen crash ia, pilot i ded mo sam pasenja i kasem ol kil long bodi blong olketa.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen