Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Pinat seller i winim ova VT2000 wan dei

  Popula pinat seller i talem se hemi stap winim VT5,000 long wan dei blong pem skul fi blong pikinini blong hem.

  Sam Samson blong Launeleng, Not Tanna i stap salem pinat long Port Vila town blong 4-5 yia.

  “Pikinini blong mi i skul long private skul blong Tebakor mo yumi save se skul fi hemi sas, wan term olsem hemi save kasem VT50,000 so sale blong pinat i help bigwan, ” Mr Samson i talemaot.

  “Mi stat salem pinat blong fun nomo mbe mi luk se ol man i stap pem. Mi stap pem pinat blong Epi, Tanna mo Santo,” Mr Samson i talem.

  “Mifala i pem VT15,000 long wan bag pinat. Praes blong pinat hemi VT20, VT100-VT200 mo ol pinat we mi salem oli tan vinis.

  “Pinat sapos yu salem fulap yu mekem mani , sapos smol yu winim VT1,000. Sapos wan man we i wok gud i traem pem wan bag pinat pa hemi luk mani blem i gud we.”

  Mr Samson i talem se hemi kat plante kastoma we oli wok long ol ofis mo ol pipol we oli stap wokbaot long street oli stap pem pinat.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen