Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Pentecost flading i fosem sam famili blong muv aot long hom

  Six haoshol long Southeast Pentecost i evacuate long hom blong olgeta afta long hevi renfol yestede.

  Malpangpang Area Council long South Pentecost, i talem se hevi renfol long yestete i kosem bigfala flading long sam eria long South East Pentecost mo fosem sam family blong mas muvaot.

  Area Secretary long Malpangpang Area Council, Ken Bebe, i talem se i gat fo haoshol long ward 14 mo tu haushold long ward 15 we oli mas muvaot long hom blong olgeta from bigfala wota i fulmap gud haos blong olgeta.

  Mr Bebe i talem se sam pipol i lusum karen wota taro tu blong olgeta long flading ia. Flading i washemaot ol karen wota taro ia i ko long solwora.

  Hem i ripotem tu se landslides i hapen long sam eria long Emu mo Ranwas Village long Southeast Pentecost.

  Mbe Mr Bebe i talem se i nogat eniwan i lusum laef.

  Climatologist long Climate Division, Kalsuak Gordon, i talem se long ol six rainfall rekod station long kaontri, Sola mo Saratamata rainfall station, tufala i bin rikodem ol haes renfol yestete.

  Hem i talem se Sola hem i rikodem 221.6 milimita blong renfol mo Saratamata i bin rikodem 186.7 milimita blong renfol we i bin kosem sam bigfala flading long sam eria long Torba mo Penama.

  Mr Gordon i talem se nomoli long Sola taem renfol hem i ova 100 milimita, everitaem ol drae krik oli ron mbe hem ia long yestete hem i kasem 221.6 we hem i bigwan tumas.

  “I gat posibiliti blong plante ren i foldaon espeseli long noten pat blong Vanuatu. Taem i gat plante ren, ol drae krik oli ron plante mo flas flading long ol low eria i save hapen,” Mr Gordon i talem.

  “So ol pipol oli mas tekem extra kea nomo taem oli stap wokbaot. Espeseli ol pikinini taem oli stap krosem ol drae krik blong ko long skul. Long taem olsem ol big man i mas folem ol pikinini i ko long scul.”

  Area Secretary long Malpangpang Area Council, Ken Bebe, i talem se hevi renfol long Pentecost i kosem ol pikinini blong no ko long scul, from flading i krosem ol rod mo ol pikinini i no save krosem blong ko long scul.

  Mbe Climatologist Gordon, i talem se wetem ol automatic weta station we kaontri i gat naoia, hem i gud from Climate Division hem i stap divelopem ol niufala prodak blong eli woning system blong Vanuatu.

  “Hem ia i save mekem se yumi save monitarem amaon blong renfol mo save kivim woning i ko long komuniti bifo ol samting olsem i hapen.”

  Edgar Howard, VBTC Ripota long Torba Province, i ripotem tu se renfol long Torba yestete i kosem bigfala flading tu long Sola.

  Hem i talem se mbe flading i no kosem eni bigfala damej long hom blong ol pipol.

  Wan lokol long South Santo, Joblin Vanua, i talem tu se hevi renfol we oli eksperiasem yestete, hemi bitim long taem blong Saeklon Harold.

  Mrs Vanua i talem se renfol long South Santo i kosem ol bigfala flading tu we i no alaoem ol pipol blong krosem ol riva.

  “Long South Santo Eria tu, sam driva blong ol trak i mas stop ovanaet long narasaed blong riva, from riva i ovafloa mo ol driva blong trak i no save krosem,” Mrs Vanua i talem.

  Vanuatu Meteorology mo Geo-Hazards Department i stap kivimaot woning vinis se i save gat flading mo landslaed long sam eria long kaontri taem La Nina klaemet kondisen i stat blong divelop mo reni sisen blong Vanuatu i stat.

  Department ia i talem se Vanuatu bae i save stap risivim hevi renfol stat long manis September kasem March long nekis yia.

  La Nina hem i taem we bigfala ren i foldaon we i bitim nomol renfol.

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen