Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  PALM scheme-Australia

  Pacific Australia Labour Mobility Scheme hemi eim blong wok, tekem skil mo kambak developem Vanuatu.

  Minista blong International Development mo Pacific long Australia, Pat Conroy i talem toktok ia long VBTC folem kwesten blong impruvum scheme ia.

  Minista Conroy i talem se Vanuatu i mas mekem sua se ol raet man oli stap pat long scheme ia.

  “Yumi mas mekem sua se ol raet man oli stap ko, so mi talem long kavman blong Vanuatu se oli kat kontrol long ol namba from hemi wan scheme blong ol man we oli nogat wok o nogat secure job so oli save kam wok long Australia, winim vatu mo kat gudfala skil mo kobak long Vanuatu mo statem own bisnis blong olgeta,” Minista Conroy i talem.

  “Mi kat ol useful toktok wetem ol minista long plesia abaot scheme ia; Scheme ia i mas wok blong kavman blong pipol blong Vanuatu mo tu ol bisnis long Australia. Yumi kat abaot 36,000 pipol we oli stap wok long Australia, 10 haf thousand hemi ol ni -van. Hemi wan scheme we average mani we i send i kambak hemi bitwin 12-15 australian dola long wan yia so hemi givim developmen long famili, vilij aot long poverty mbe hemi mas moa long hem ia olsem ol skil.

  “Mo hemia nao hemi eim mo mifala i stap invest moa long ol brief depature proses,so pipol i save andastanem moa long wanem pay bae oli kasem wetem ol condition blong wok. Mifala i invest moa blong trenem olgeta taem oli stap long Australia blong helpem olgeta statem wan laef taem oli kambak long Vanuatu.

  “Mifala i jes kat wan pilot projek we mifala i trenem 40 ni vans blong startem own bisnis blong olgeta, mo mi proud se 37 long 40 ia oli statem own bisnis blong olgeta contribute i ko long Vanuatu economi mbe mi stresem bakegen se scheme ia i wok nomo sapos i wok blong Vanuatu, mo control i rest wetem kavman blong Vanuatu.

  Minista Conroy i talem se eim blong scheme ia hemi blong helpem famili mo givim mani long kaontri.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen