Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Pablik blong asist wetem infomesen

  Polis i apil long Pablik blong help wetem investigation long COVID kwarentin breach.

  Polis Commissioner, Robson Iavro i talem se polis investigation i stap ko hed.

  “Kasem tete yumi nogat eni evidens yet blong save prosecutum wan man we hemi involve long COVID brekaot long komuniti blong yumi. Bae polis i ko hed blong investiket kasem taem hemi save kam blong konfemem komplein blong Lida blong opposition,” Mr Iavro i talem.

  “Eni pipol long pablik we hemi tink se hemi kat infomesen blong provaedem. Mi askem pablik blong no spreadem ol kiaman infomesen, no pointem finga long wan man blong talem se hemia ia nao i mekem COVID brekaot long komuniti.

  “Tete yumi stil explorem ol avenu blong putum wan kes i ko long wan court blong loa blong save dil wetem ol citizen we oli konsen,” Commander Iavro i talem.

  “Kasem tete yumi nogat eni evidens yet blong save prosecutum wan man we hemi involve long COVID brekaot long komuniti blong yumi. Bae polis i ko hed blong investiket kasem taem hemi save kam blong konfemem komplein blong Lida blong opposition.

  “Apil blong yumi stap kwaet mo letem polis investigation i kontinu.”

  Long meintaem, Opposition Lida, Ralph Regenvanu i talem se isu ia hemi blong national intres mo hemi mas investiket gud.

  Hemi talem se dilei hemi from sam witness tu i kasem COVID.

  “Wan hemi ol priperem ol warrant we court i mas apruvum blong tekem rikod long ol telephon kol o conversation we i hapen long Vodafone mo Digicel,” Mr Regenvanu i talem.

  “Hemia i nidim wan court oda blong tufala i save rilis long Polis. Ol security camera footage long ol resort o kwarentin site hemia tu i nidim wan court oda blong rilisim. So polis i fulum ap vinis ol aplikesen blong warrant be court hemi nomo sitaon olsem fes to fes.  Hemia online nomo long video.

  “So oli stap wet long wan fes to fes court miting wetem wan magistrate blong oli save presentem wan aplikesen blong warrant ia.  Court i apruvum yumi stil nidim ol man blong kam fowod, yu no fraet; hemi long intres blong pablik sefti mo wan pablik interes isu.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen