Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ova VT 70 million i spend blong pem ol niu Kavman trak

  Kavman i spendem VT 73 million blong trade- in ol olfala trak blong ol kavman ministry mo pem ol niu wan.

  Chairman blong Public Service Commission, Simil Johnson, i talem se i kat 16 niu trak we kavman hemi trade-in wetem Carpenter Motors, wan long olgeta car dila long Vanuatu.

  Hemi talem se hemia i folem prosija protocol blong kavman se afta long faev yia, oli mas pem ol niufala trak blong ol kavman ministry.

  “ Hemi impoten blong yumi riplesem taem i kam long steij we yumi save se oli yusum kasem faev yia, from hemi nid blong jensem mo provaedem wan niu vehicle long ol excecutiv blong kaontri.

  Memba blong Central Tender bod blong kavman, Yannick Hughes, i talem se “Central tender bod blong kavman hemi bin putumaot tender ia mo yumi gat tri car dila long Vanuatu we oli bin soem interes blong pat long trad in negosiasen blong kavman,” hemi talem.

  “ I bin gat wan independent bodi oli bin evaluatem ol bid ia beis long ol standard blong ol trak ia.

  “Ol komiti oli presentem bak ripot i kambak long bod blong talem se Carpenter motors i winim bid blong kavman i trade-in ol niu trak ia wetem olgeta.”

  Wetem hem ia, Public Service Commission i kasem ol ripot blong komplen se ol kavman trak blong ol minista mo ol politikol apointi i stap yus long ol praevaet aktiviti long wiken mo afta long haoa blong wok

  Chairman blong Public Service Commission i talem se commission i nokat raet blong monitarem muvmen blong ol kavman trak blong ol minista mo ol politikol apointi.

  Hemi talem se hemi folem disisen blong politik hemi wan jalenj blong lukuluk long muvmen blong ol trak ia.

  “ Risen from wanem commission i no monitarem ol trak ia from oli stap anda long wan minister risponsibol long wan ministry,” hemi talem.

  “ Hemi had mo hemi wan jalenj long Public Service Commission blong lukluk long isu ia from hemi wan politik disisen we i kam long Kavman.

  “ Commission i stap monitarem ol kavman trak nomo we ol ofisa blong kavman oli stap usum we i gat GPS long hem.

  “ Hemia i inkludum ol trak blong ol Director General mo ol Director.”

  Mr Johnson i talem se system we oli kolem global positioning hemi alaoem komisen blong monitarem muvmen blong hem.

  Ol niu trak ia bae hemi blong ol minista long 13 ministry, wan blong Head blong State, His Excellency, Pastor Obed Moses Tallis, wan blong Speaker blong Palamen, Honoroble Gracien Shadrack mo nara wan hemi blong Chief Justice blong Vanuatu, Vincent Lunabek.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen