Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ova 600 pipol i atendem Prime Ministers ball-Luganville

  Ova 600 pipol i atendem fes eva Prime Ministers ball long Luganville, Santo long Independens dei.

  Prime Minista, Bob Loughman i talem se Kavman i stap go raon long ol eria we bambae i help long Economic growth blong nation long tinktink blong tugetanes.

  “Event olsem i inkludum yumi evriwan so i gud blong karem i kam long plesia blong yumi save pat long hem,” Prime Minista Loughman i talemaot.

  “From we hemi fes wan yumi testem long Santo then i save ko long ol nara provins.”

  Long taem ia i kat wan awod weh hemi blong National Sustainable Development Plan blong ol wokman blong kavman we oli mekem gud wok.

  “Taem yumi stap kam blong tokbaot resetem Vanuatu hemi foldaon long technikol pipol afta long had taem blong COVID,” Prime Minista Loughman i talem.

  Olgeta awardees ia i kat Director General long Prime Ministers ofis, Dr Gregoire Nimbtik, Director General blong Internal affairs Cherol Ala mo Director General blong Health, Russel Tamata.

  I kat six state minister wetem ol representative blong ol nara Ministries wetem Prime minister mo wan Member blong Parliament blong Luganville.

  I kat wan kastom seremoni i hapen long Jif blong Tabuwemasana Council blong ol jif blong talem tankiu weh oli save alaoem event ia i hapen.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen