Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Ova 50 skul pikinini i tekem- COVID vaccine

  Ova 50 skul pikinini blong Central skul i karem stik blong Moderna vaccine tete long Port Vila.

  Ol grup ia oli stap long age blong 12 kasem 17 yia.

  Minista blong Health, Bruno Leignkone i talem se Vanuatu bambae hemi mekm sua se evri citizen oli sef from COVID.

  “Folem gudfala vaccine reit i mekem se sam long ol aelan mo provins oli stap muv aot long alert level i ko long rikava,” Minista Leingkone i talem.

  “Hemi folem nomo komitmen blong yumi evriwan blong mekem sua se yumi ko hed blong provaedem blong preventem komuniti long spread blong sik ia.

  “Yumi stap talem olsem se vaccine coverage blong yumi i mekem se kavman i save mekem ol disisen long hem olsem openem bak boda long July 1.

  “Mi olsem minista blong Health, mi wantem luk semak operasen wetem stik meresin blong 12 kasem 17 yia. Hemia blong mekem sua se evri age grup oli mas protektem olgeta.”

  Deputy Prime Minista, Ishmael Kalsakau i talem se stik meresin ia i help blong faetem COVID.

  Minista Kalsakau i enkarejem ol studen blong tingting gud long disisen making blong olgeta.

  Modern vaccination blong age grup ia hemi stap kohed be pikinini i mas kat apruvol blong ol parents.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen