Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Ova 100 buluk i ko long Malekula

  Kavman i givim ova 100 buluk i ko long ol fama blong Central Malekula long January ia blong inkrisim prodaksen mo food security.

  I no longtaem i pas, Minista blong Agriculture, Honoroble Willie Daniel Kalo, wetem delegesen blong hem i ko daon long Malekula mo handem ova 100 buluk i ko long Jeaman blong MAPBEST Plantation.

  Minista Kalo i talem se Malekula bae i risivim 800 buluk long yia ia.

  “Hemi taem yumi inkrisim prodaksen blong yumi mo prosesem ol raw prodak,”Minista Kalo i talem.

  “Taem yu fidim buluk hemi no blong kakai nomo, bambae yumi save yusum blong mekem tinmeat long em, hemia hemi plan blong kavman. Long resen ia hemi impoten blong bridim buluk.

  “Taem kavman hemi givim buluk i ko long ol fama, i kat agrimen tu i stap, agrimen wetem livestock o kavman blong mekem sua se buluk we yu karem yu mekem i kam plante, mo namba blong buluk we yu produsum, yu givim i kobak long kavman blong hemi serem i kobak long wan nara fama, tru long fasin ia nao bambae yumi save rijim taget blong yumi blong yia 2025.

  “Yumi mas produsum inaf kakai long kaontri from taem wan aelan hemi stap long nid, i nomo nid blong pem kakai ovasi mbe pem nomo long ol nara aelan long kaontri.”

  Jeaman blong MAPBEST Plantation, Nathan Nalsetts, i talem tankio long kavman from tinktink ia.

  “Mi biliv se akrimen we mifala i kat wetem kavman bae mifala i wok blong i kat moa buluk blong save kivim bak,”Mr Nalsetts i talem.

  Presiden blong Malampa Provincial Kavman Kaonsel, Isaac Sam Abel, i asurem kavman se bambae ol pipol blong hem oli asist long eni developmen long eria blong Malampa.

  Cattle Restocking program blong kavman we i eim blong distributem 500,000 buluk raon long kaontri blong leftemap prodaksen.

  Minista Kalo i talem se ,Agriculture i givim aot finis 5,000 breeding stock raon long Vanuatu.

  Kavman i konfemem 350 cattle fama i tekem buluk long yia.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen