Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Ol yut oli mas vot tu long nasonal referendum

  Prinsipol Administrator blong Vanuatu Nasonal Yut Council, Joe Kalo hemi serem tingting blem tudei long sesen blong VBTC Press Klab se ol yangfala oli mas vot tu long Nasonal Referendum.

  “Sapos yumi luk ol majoriti blong ol vot hemi ol yangfala even though fulap oli no vot,” hemi talem.

  “Mifala stap mekem wok wetem olgeta long elektrol komisen blong enkarejem plante yangfala blong oli mas vot tru long ol eria counsels, tru long ol provins mo tru long municipal.”

  Mr Kalo hemi talem se bifo kasem naoia, ol yut oli wokem ple wan bigfala pat long wokbaot mo faet blong Independence blong kauntri.

  “Taem yumi wantem stap setem ap Provinsol Kavman long 1997 – 1999, ol foma colonists oli talem se bae voting age hemi stat long 40 kasem antap.

  “Olgeta we stap struggle from Independence, ol olfala blong yumi oli talem se bae oli bycottem eleksen ia mo wan long ol kondisen blong olgeta se bae oli muvum age iko daon kolo 18.”

  Hemi tok moa se ol jenjes ia i alaowem mo soem se ol yangfala oli ple wan bigfala pat blong winim independence blong yumi long beginning i kam.

  “And then i kat ol riot we plante yangfala oli tek pat lem from se oli feel se nation hemi blong olgeta mo taem wan samting ino wok aot oli mas react long wanem we istap.”

  Mr Kalo hemi se ol yangfala oli protes plante bifo mo oli wantem se Vanuatu imas kat wan own Ministri blong Yut, afta long 2003, Kavman hemi setem ap Ministri blong Yut long Vanuatu.

  “Ol yut oli wantem wan own council blong olgeta mo wan Act blong olgeta we outlinem wanem nao Kavman bae mekem blong sapotem ol yangfala.”

  Hemi talem se ol yangfala oli rere mo oli nowantem luk instability istap happen long Palamen mo oli talem se yumi mas mekem wan samting, “that’s why ikat Red Muvmen we plante yangfala i involve insaed mo hemi sajestem se yumi mas kat wan referendum blong save jenjem wan Constitution.”

  Mr Kalo hemi talem se ating bae wan referendmum bae no solvem problem be at least yumi stap mekem wan muv iko kolosap long stability.

  “Long plante kampen ikat fulap reactions ikam se bae ol yangfala oli mas respektem ol olfala but respek ia hemi ko both ways so that’s why ol yangfala oli feel se oli mas voicem ol konsens blong olgeta.”

  Hemi tok moa se long bifo Independence, kauntri no produsem ol lawyers, ol economists mo fulap oli no skul gud be naoia ikat plante yangfala we oli skul gud.

  “So hao nao yumi save gatherem evriwan, putum olgeta kam tugeta blong yumi save lukluk long fujta se oli wantem kauntri blong olgeta hemi turn aot olsem wanem.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen