Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ol yut i fiuja -National Yut Council

  Ol yut i mas vot blong holem kavman i akontabol long ol aksen blong olgeta.

  Joe Higgs Kalo, Principal Administrator blong Vanuatu National Youth Council i talem toktok ia long Press Klab blong tete.

  “Mi apil long ol yangfala we oli tekem majoriti blong vote blong mas ko long polling station; No komplen taem kavman i no mekem wanem yu wantem.Mo sapos yu no vote yu no alao blong sakem toktok. Yu mas vot blong vois blong yu tu i kamaot blong yu holem kavman i akaontabol,” Mr Kalo i talem.

  “13 legislature ia yumi sud fokas moa long ol yut blong decentralisation i mas hapen. Kavman i mas ko daon long las yut daon longwe sapos yumi wantem bildim ekonomi blong yumi. Yumi wantem ol yangfala i involv long lidasip. Yumi mas invest long ol eria ia blong bildim ap ol neks generation blong ol lida blong yumi.

  Hemi talem se seves deliveri i mas kasem ol yut from oli fiuja blong Vanuatu.

  “Samtaem fulap toktok o polisi long pepa hemi luk naes be komitmen blong kavman hemi wan nara samting. Olsem example sapos yumi setem ap ministry blong Yut, be fulap long ol mani ia we hemi 1 percent long ol total kavman budget hemi kam i stak nomo long ministry afta i no kasem level daon,” Mr Kalo i talem.

  Spokespersen blong Chains to life ministry, wan religious grup we i stap helpem ol yut long bible stadi, fellowship mo sports long Efate, Danken Hinge i talem se bae hemi sas blong dil wetem ol isu we oli involv long hem.

  “Moa involmen long sports mo physikol aktiviti blong bildim ap spiritual laef blong olgeta. Yumi mas mekem moa program blong ol yut i mekem laef blong olgeta long hem. Samtaem wan yut i interes long sport be hemi no kasem enaf sapot.

  “Tete fulap yut i fil daon from oli kat tinktink se kavman i nosave sapotem olgeta.”

  “Definition blong yut long Vanuatu hemi long age blong 12 -30 yia,” Mr Kalo i talem.

  Mr Kalo i talem se long 2007 i kat wan bigfala gathering blong askem ol yangfala wanem nao oli wantem.

  “I kat tu mein wan; oli wantem own council blong disaedem ol afea blong olgeta wetem wan yut Council act i pas long Palemen.

  “So long 2009 council hemi fom mo long 2018 act hemi pas long Palemen tru long wan consulation proses.

  Mr Joe i talem se i kat tu yut palemen i hapen vinis, wan long 2013 mo 2020.

  “Blong educatem ol yangfala long ol wok blong olgeta olsem blong sepereitem Legislature, Executive mo Justice.”

  Pastor Collin Kelep, Jeaman Blong Vanuatu Christian Council i askem blong evri wan i biliv long ol vot blong olgeta mo pray from.

  Press Klab blong tete hemi Hao Nao 13th Lejisleja i save helpem mo sapotem ol yut mo woman blong oli kam antap mo patisipet long ol disisen making.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen