Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Ol tija i mas ko long skul bifo February

  Vanuatu Teaching Service Commission i kol long evri tija blong oli mas ko long skul bifo skul i stat long February 7.

  Tija Admin Ofisa long Teaching Service Commission, Joseph Timatua, i talem se situasen blong vatu kleim blong ol tija i no mas distebem learning blong ol pikinini.

  Naioa i ko Labour Dipatmen hemi stap procesem yet disput blong ol tija blong i kat moa diskasen.

  Mbe konsen blong Tijing Commission hemi long edukesen blong ol pikinini.

  “I stap minim se evri tija mo Skul Principal i mas stap long skul tu wik bifo stat long 24 January long nekis Monday blong mekem sua se oli redi blong tsc mo po blong monitarem blong learning blong ol pikinini i no mas afek,” Mr Timatua i talem.

  Industrial Ofisa blong Vanuatu Teachers Union, George Firiam, i mekem semak apil i ko long ol tija blong oli mas ko long skul mo wet long finol disisen blong straek i kamaot.

  “Mi stap apil long evri tija blong Vanuatu blong kobak long ol rispektiv skul mo pripea,” Mr Firiam i talem.

  “Mo wet nomo long February 7. Ol tija long Sanma i save ko long Vanuatu Teachers Union Sub-Ofis blong karem moa infomesen. Olgeta tija blong nara provins long Penama, Tafea mo Malampa i semak, oli mas ko long ol branj blong tija union long ol aelan.

  “Olgeta we stap town oli nid blong kobak long ol skul we bae oli tij long hem long yia ia. Sapos Minista hemi kontinu blong stopem straek ia, ten tufala pati bae i sitaon mo save diskasem ol isu we hemi ol krae blong yufala. Mo tu apil long ol executiv blong stanap strong.”

  Mr Timatua i talem se bai oli tekem serious sapos wan tija i feil blong atendem skul taem skul dei i stat.

  Academic yia blong ol studen i stat long February 7 2022.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen