Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ol tija i mas kat laesens blong save tij

  Teaching Service Commission i kol long ol tija blong mas aplae from wan laesens blong tij blong save kivim instraksen insaed long klasrum.

  Tija Admin Officer, Joseph Timatua, i talem se hemia blong enkarejem standard mo kwaliti tijing long ol skul.

  Hemi talem se hemia i wan requiremen blong wan praevaet o kavman skul mo evri tija i mas komplae wetem.

  “Sapos ol tija i no komplae wetem, loa bae i dil wetem mo hemi save faen long VT 250,000,” hemi talem.

  “ Tija we i no fulumap fom yet o i no mekem taem blong komplitim tija registration mo aplikesen fom i mas letem commission i save mo mekem taem blong vinisim.

  “Commission i no kivim eni grace period from tija registration mo license awarenes i bin stat vinis long 2015 kasem dei blong launch long namba 16 December.”

  Mr Timatua i apil long evri tija we oli no komplitim fom blong olketa yet blong fulumap mo sabmitim wetem olketa dokumen bifo 2021 academic yia i stat blong no kasem penalti.

  “Long saet blong paymen blong tija laesens, tija we i no pem yet, i mas pas tru long Financial Services Bureau, dipatmen blong Finance mo Provincial Finance office,” hemi talem.

  “ Mo olketa we oli kam tij blong shot term nomo olsem oli tijim wan aktiviti abaot kalja olsem weavem mat, ol skul nao oli sud aplae from laesen ia.

  “Ol tija we aplae from ful, interim mo professional laesens bae olketa nomo oli pem.”

  Mr Timatua i talem se commission i talem tankiu bigwan long olketa tija we oli komitim olketa blong fulap fom mo sabmitim vinis.

  “ Hemi impoten blong kat wan tijing laesens from hemi wan ofisiol instrumen we Minister blong Education mo Training, Honoroble Seule Simeon, i diklarem long 16 December ia,” hemi talem.

  “ Teaching Service Commission i wantem talem bigfala tankiu i ko long evri tija long hadwok blong olketa stat long Torres kasem Aneityum.

  “ Commission mo Kavman i apresiatem sapot mo seves we yufala i stap mekem long olketa skul raon long Vanuatu.”

   

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen