Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ol pikinini oli kat raet blong liv long wan pisful laef.

  Wan Memorandem of Understanding o MOU blong raisem aweanes long benefit blong child proteksen bill, hemi saen long las Fridei 15 Maj 2024. 

  Olgeta representitif weh oli mekem saening ia i kat Ministri blong Jastis mo Komuniti Seves, Vanuatu Asociasen blong ol NGO or (VANGOV) mo Save the Children. 

  Minista blong Jastis, Hon.John Amos hemi talem seh aweanes aktiviti ia bae helpm ol komuniti blong andastanem main tinktink blong child proteksen bill ia bifo oli saveh pasem long palemen. 

  Jeaman blong VANGOV, William Nasak hemi toktok olsem seh bae VANGOV nao hemi facilitatem logistik mo financol manejmen blong aktivititi ia mo assis blong kivim aot ol raet infomesen. 

  Mo Save the Children bae hemi lukluk blong sapotem deliveri blong stret infomesen abaot bill ia long komuniti mo kivim ol teknikol advaes blong protektem ol pikinini. 

  Hemi wan visen blong Ministri blong Jastis blong mek sua seh evri pikinini lo kauntri oli liv long wan gudfala laef weh hemi kat pis long hem oltaem. 

  Wok tugeta blong olgeta ripresentitif ia bae hemi helpm ol pipol long komuniti blong saveh gud wanem nao hemi child proteksen bill mo hao nao bae hemi helpm ol pikinini long kauntri. 

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen