Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Ol parents i mas kat taem wetem ol pikinini

  Ol parents i mas spendem moa taem wetem ol pikinini blong save trenem gud olketa.

  Hemi toktok we i kamaot long James Anga, Shefa child desk ofisa long Northwest Efate Independence selebresen long Tanoliu Village.

  Mr Anga i talem se ol parents i save luk jenj sapos oli kam tugeta mo spendem moa taem wetem ol pikinini mbe i no blong spendem taem outsaed long wanem we i no blong family.

  Hemi talem se ol jenis ia hemi hao wan pikinini i tinktink strong blong ko long skul, hao hemi behave long pablik mo hao hemi toktok wetem respect.

  “ Tete I kat plante isu we ol pikinini i afektem olketa olsem sexual, physical mo emotional abuse olsem fasin blong spoilem heart blong wan pikinini i kam moa bigwan long ol komuniti ,” Mr Anga i talem.

  “Theme blong yia ia blong Childrens dei hemi ol pikinini hemi ol futja blong yumi.

  “Behaed long toktok ia hemi instructem yumi se, yumi valuem olketa mo protektem olketa long level blong komuniti, provins mo long nasonal level hem ia toktok we pa yumi walkbaot long hem long yia ia long 40 yia ia i stap ko.

  Mr Anga i talem se hemi stap givim wan tinktink long yumi olsem se wanem nao yumi ol man ples, yumi ol caregivers blong ol pikinini, wan pikinini we i kat wan fom blong disability o wan normol wan o hem ia we i skul mo hem ia we I no skul.

  Hemi talem se plante pikinini i afek stat long home i ko kasem level blong komuniti, provins mo nasonal level.

  “Olsem ofisa we i lukaotem rights mo protection blong ol pikinini, mi wantem tekem taem ia blong askem long ol pipol long komuniti blong tinkabaot theme ia mo tinktink strong long tufala toktok we hemi value mo proteksen blong ol pikinini,” Mr Anga i talem.

  “Now taem yumi stap tokbaot ol samting olsem, yumi ol care givier i stap tink se yumi fail, no yumi no fail, samtaem yumi nosave wanem rod nomo blong stap tekem mo helpem ol pikinini blong yumi.

  “Taem yumi spendem taem wetem ol pikinini, yumi save pray, storian mo tijim olketa blong kam ol gudfala pikinini long futja.”

  Vanuatu i signed mo putum long saed 24 July olsem wan pablik holiday long yia 1992.

  Mr Anga i talem se Vanuatu hemi only kaontri long Pacific we i kat wan pablik holidei raon long kaontri blong tinkbaot dei blong olketa pikinini.

  “Mi wantem talem tank you long ol wok blong parents mo oli mas continu long hem,” hemi talem.

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen