Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Ol nurse i wantem moa paymen blong COVID-19

  Ol frontline helt woka i dimandem Kavman blong lukluk long helt insurens blong olgeta.

  Vice Chair blong Vanuatu Nurse Association, Robert Moise, i talem se association i raisem konsen blong olgeta nurse olsem ol frontline pipol long taem naoia we oli stap tekem care long COVID-19 kes long isolation unit.

  Hemi talem se Kavman hemi bin promisim olgeta wetem one off pei blong goodwill paymen we hemi VT100,000 we ol ofisa we oli involve long COVID-19 oli kasem mani ia vinis mbe hemia i no enaf.

  “Mifala i kam blong lukluk wan goodwill paymen we Public Service Commission i kivim mo mifala i tinktink se hemi no fair from hemi no enaf blong lukluk long wellfair blong ol nurse blong mifala,” Mr Moise i talem.

  “Mifala i riskim laef blong mifala ia blong dil wetem virus blong COVID-19 ia.

  “Association hemi tekem konsen ia i ko vinis long ofis blong Public Service Commission.”

  Secretary General blong Public Service Commission, Jean Yve Bibi, i talem se commission i agri long sam disisin vinis mo i gat sam we i nidim moa diskasen long hem.

  “Comission i bin lukluk blong pem risk alaoens sins oli stap handelem sik COVID-19 blong i pem wan fix alaoens blong VT18,000 antap long VT 100,000 ia long tu wik long everi wokman we bae oli wok,” hemi talem.

  “I no min se blong pem blong everi wan mbe taem yu ko wok, oli pem VT18,000 blo yu ia apat blong pem aot ol outstanding leave.

  “Onli disisen we commission bae i kat diskasen long hem hemi long saed blong compensation sapos wan nurse, dokta o eni pablik servant we hemi kontraktem sik ia tru long seves blong hem, wanem nao kavman bae i mekem tru long public service.”

  Mr Moise i talem se i gat tu list blong rosta we oli stap rotatem shift afta long sam wik.

  “Hemia i minim se afta long ol wik blong ol shift ia, oli mas go 14 dei kwarentin, mo afta long kwarentin, oli alao blong visitim ol famili blong olgeta long wan o tu wik bifo oli go back statem shift blong olgeta bakeken,” hemi talem.

  Mr Moise i talem se long komitmen we i stap hapen vinis long Port Vila, ol nurse long ol nara provins oli redi tu blong tekem semak risk olsem.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen