Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ol MP bae oli givim ol awenes ripot blong referendum kampen nekis wik

  Ministri blong Intenol Afeas hemi talem se ol Memba blong Palament (MP) bae oli givim wan awenes plan blong referendum kampen nekis wik iko long Elektrol Ofis.

  Bae olgeta MP oli mas presentem plan blong olgeta bifo oli karem VT1 milien badjet blong statem wokbaot blong awenes kampen long ol eria konstituensi blong olgeta.

  VT1 milien ia hemi kamaot long VT350 milien badjet blong Nasonal Referendum we Palamen hemi apropriatem aot long VT77 bilien badjet blong 2024.

  Minista blong Intenol Afeas, Hon. Johnny Koanapo hemi talem se i kat 3 manis nomo i stap blong kampen from Nasonal Referendum long ol diferen eria konstituensi.

  “Kampen hemi blong explain long ol pipol from wanem nao Palamen i stap mekem decisen ia blong kat wan referendum,” hemi talem.

  “Pipol oli taet long instabiliti, olsem ol lida blong yufala wetem wisdom we mifala kat, yumi mas talem se i naf from ol pipol oli taet mo kauntri tu hemi taet.”

  Minista Koanapo hemi talem se olgeta we vot se NO long referendum oli stap talem se hemi oraet blong kat wan Kavman we ino stable insaed long kauntri blong yumi.

  Hemi tokbaot se politikol kalja blong Vanuatu sins long 1991, ol pipol oli finem se hemi isi blong swijim saed be olgeta blong namba 13 legislature oli talem no long fasin ia, mo tugeta saed blong aos oli agri blong putum wan end long fasin blong krosem flo.

  “Evri MP mo evri politikol pati, even ol meja pati mo olgeta smolsmol pati oli pledge wan strong yes.”

  Minista hemi talem se taem wan MP hemi presentem awenes plan blem bae hemi mas detailem gud ol costs mo wanem nao bae oli spendem mane lem blong tekemaot awenes kampen.

  “Detailed cost ia hemi blong talem stret spos oli travel long sip, plen o blong pem trak mo transpot blong givim aot aweness long evri komuniti mo blong kasem ol remote ples tu.”

  Hemi talem moa se VT1 milien ia hemi wan fixed badjet be oli save rekwestem moa blong ko aot mo mekem referendum awenes kampen blong olgeta.

  Bae kat fulap oli vot NO be Minista hemi talem se sapos ol pipol oli wantem tokbaot artikel namba 5 blong Konstitusen we tokbaot fundamental raet blong wan wan man, oli sud save se hemia i nogat eni samting blong mekem wetem individual raet be hemi blong lukluk nomo lo artikel 17A mo 17B.

  Minista Koanapo hemi endem toktok blem wetem wan apil iko long pipol se long taem blong awenes kampen, olgeta wetem tingting blong vot NO long referendum oli save kam fowod blong serem konsen blong olgeta.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen