Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Ol bisnis haos long Tanna i klos

  Evri sto we oli operet insaed long Lenakel Municipal oli klosem doa blong olgeta long wik ia.

  Samuel Taffo, VBTC ripota long Tafea i talem se bisnis komuniti hemi wantem impruvum planning blong Tafea COVID Taskforce.

  Bisnis komuniti hemi mit long wiken mo spoksman James Naoumeta, i talem se taskfos hemi nid blong developem ol gudfala plan blong helpem bisnis komuniti.

  “So wetem ol stoa we mifala i klosem, mifala jas wantem blong Taskfos yumi koperet tugeta blong kam ap wetem nara plan bageken, blong hemi eim we sip i kam bae yumi mas meintenem seves we kavman i tokabaot, rata than yumi sendem ship i ko bak, ten yumi fokas plante long spread, wael yumi stopem seves we kavman i wantem,” Mr Naoumeta i talem.

  Long wan rispon Jeaman blong taskforce, Secretary blong Tafea Provins, Joe Iautim i talem se taskfos hemi stap enfosem prosija nomo we i aplae wetem ol ship be i no bisnis man.

  “Wanem we hemi stap hemi wan prosija we i stap blong eni ship i weikam in long Tafea wota o ol port blong Tafea oli mas karem aot test mo sapos wan crew i test positive bambae ship i kobak. So hemia emi wan apruv operating prosija. Sapos ol otoriti konsen, oli no reviewem o jenisem bae emi kontinu blong enfosem.”

  Ol otoriti blong Lenakel town i stap toktok wetem ol bisnisman blong statem bak opereisen blong olgeta.

  Wael ol shop oli klos blong namba tu dei nao, bigfala maket long Blackman i on nomo mo fulap man i pem ol lokol kakae blong tekem i ko long haos.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen