Sunday, April 14, 2024
26.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  No usum logo blong Elektrol ofis long aweanes blong referendum: Kaltamat

  Vanuatu Elektrol Komisen i kol long ol evri individual, organisation mo sosel media grup blong oli no usum Logo mo Brand blong Elektrol Ofis long ol YES o NO.

  Komisen i mekem announcement ia folem ol aweanes we i stap ko raon we i lukim samfala fesbuk pej i stap usum Logo mo mekem apil blong pipol oli vot YES o vot NO long Nasonal Referendum.

  Jeaman blong Elektrol Komisen, Edward Kaltamat hemi mekem toktok ia i klia long evri sitisen blong Ripablik blong Vanuatu se sapos wan hemi usum logo blong Elektrol Ofis bae hemi mas karem aot.

  “Elektrol Komisen hemi mekem i klia long veri beginning se eni ting i ko wetem vot YES or NO oli mas karem aot logo or brand blong Elektrol long hem,” hemi talem.

  “Sapos yufala i luk ol pepa blong Elektrol we oli stap mekem aweanes long hem bae yufala i luk ino kat eni YES i stap long hem.

  “Eni grup we i wantem ko from YES o NO oli no mas usum brand blong Elektrol.”

  Hemi tok moa se wanem we ol Politikol lida oli stap mekem long ol awenes emi raet blong olgeta wetem ol votas blong olgeta.

  Elektrol Komisen i askem evri sitisen blong ripablik blong Vanuatu blong oli mas vot long 29 Mei long yia ia wetem intres blong futja blong kauntri blong olgeta.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen