Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Nid blong wan mental fasiliti

  Visit blong Justice Minista i harem se i mas wan sepereit fasiliti blong lukaotem ol pipol wetem mental problem o problem long tinktink.

  Namba blong olgeta prisina we oli kat mental problem i stap inkris insaed long Kalapus.

  Infomesen ia i kamaot taem Minista blong Justice, John Still Tari Qwetu i visitim prison haos long Port Vila las wik.

  Administrator Ofisa South blong Correctional Services, Roslyn Vutinamoli i bin resem konsen ia wetem VBTC Nius.

  “Mifala i wok wetem tu sepereit ia, i kat olgeta we oli mental mo olgeta we oli nomol,” Mrs Vutinamoli i talem.

  ” Ol mentol ia hemi wan difikol situesen we mifala i fesem ia, taem mifala i kat indaksen i kam insaed blong mifala i indaktem olgeta, bambae tekem few manis we hemi no long nomol proses blong indaksen blong wan prisina.”

  Mrs Vutinamoli i talem se ol medical ofisa blong olgeta oli mas karem olgeta mentol ia i ko long hospital blong oli karem medisin blong mekem olgeta i save kopareit blong ko tru long indaksen.

  “I kat bigfala nid blong kat sepereit fasiliti blong seperatem ol mentol wetem ol nara prisina, mi wan Correctional ofisa mi employ anda long trening blong mi i no blong lukaotem wan mentol,” Mrs Vutinamoli i talemaot.

  Mrs Vutinamoli hemi kam blong talem tankiu i ko long visit blong Minista Taringwetu i ko long ol Correctional Senta mo harem ol nid ia.

  I kat eight kes blong ol mental problem long Kalapus long Port Vila. Mo i kat sam moa tu long Santo.

  By Jamie Brown.

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen