Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Nidim moa spes blong salem produs

  Wan fama i askem Kavman blong provaedem moa market eria blong oli save salem produs blong olketa mo mekem mani.

  Wan lokol fama blong Tanna, Thompson Nalau,  i talem se hemi kam salem produs long Port Vila mbe kavman i no provaedem enaf market eria blong ol produs from bigfala quantity blong prodak we i stap long karen.

  Hemi talem se “ Mi tink se ol bigfala man blong yumi oli stap talem se yufala i mekem garen mo planem moa kakae mbe taem mifala i tekem market i kam long Port Vila i nokat spes mo kakae i stap waste nomo.”

  “Mi tink kavman i mas openem wan market samples blong mifala we i kam long aelan mo olketa we oli stap long vila vinis,” Mr Nalau i talem.

  Wan nara fama, Marie Jimmy, i talem se ol market eria raon long Port Vila, i nokat gudfala shelter mo storage mo taem ren i ren ol kakae oli sting.

  “ Taem ol kakae ia oli sting, i mekem bigfala los long mifala.”

  Principal Agriculture Ofisa, Peter Iasul, i talem se jalenj long saed blong market hemi wan isu.

  “ Oltaem mi stap tekem plante komplen long ol fama se agriculture I enkaregem blong planem moa kakae long taem blong COVID-19 pandemic ia mbe yumi mas wok tuketa blong adresem isu ia,” hemi talem.

  Wan nara fama, Marthen Nalao i talem se hemi konsen long ol pricing blong ol kakae long market.

  “ Mi tekem ol produs blong mi kam long Tanna blong salem mo mi no stap hapi long ol praesing tumas,” hemi talem.

  “ Mifala i kam long aelan wetem ol produs blong mifala mo hemi no fresh olsem olketa we oli harvestem kakae blong olketa nomo mo tekem I kam long market blong salem.

  “ Samtaem mi wantem putum praes olsem blong olketa mbe mi luk ol goods blong mi ia, sun I bonem, fta I no rili gud mo mi daonem praes.

  Mr Iasul i talem se long isu blong pricing mo market blong ol local produs hemi stil wan jalenj we i nid blong lukluk long hem.

  Plante fama tru aot long kaontri oli stap participate blong mekem bigfala karen kakae afta we kavman hemi bin komitim hem blong boostem local prodaksen olsem wei blong holem taet economi.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen