Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Nid blong moa health wokman

  Ministry blong Health i talem se hemi nidim extra human risos wokman blong wok long taem Vanuatu i openem boda.

  Acting Director blong Curative mo Hospital Services long Ministry blong Health, Dr Sereana Natuman, i talem se Port Vila nomo i nidim 153 nes, six moa specialise mo 83 sapot staff blong help aot long laondry, klin mo draev evri dei.

  Dr Natuman i talem se naoia we i stap, human risos mo health fasiliti i no enaf blong handelem wan komuniti outbreak blong COVID-19.

  “Mi wantem talem se namba blong ol bed long Vila Central Hospital i no enaf blong kata long ol COVID-19 kes we i stap kamaot naoia long Fiji,” Dr Natuman i talem.

  “Namba blong ol nes, ol specialise ; ol health wokman we oli lukluk long ol nara sik olsem mental health, surgery o ol nara sik, wetem ol sapot staff i no naf naoia. Mo yumi nidim extra.

  “So yumi nid blong mekem sua se vaccination i ko antap. Pipol i mas tekem COVID stik blong no sik bigwan.”

  Wan Memba blong Palemen blong Tanna, Honoroble Andrew Napuat, i talem se ol fasiliti blong dil wetem sik blong COVID i no stret mo yumi stil nokat ol raet wan blong yusum sapos i kat outbrek.

  Vanuatu Chamber blong Commerce mo Industry i talem se ol bisnis haos i save helpem kavman long wan temporari hospital taem i kat plante COVID kes.

  Jeaman blong Vanuatu Chamber blong Commerce mo Industry, Antoine Boudier, i talem se private sekta i stap blong helpem kavman.

  Mr Boudier i talem toktok ia folem plante komplen se i nokat enaf fasiliti long mein Vila Central hospital taem Vanuatu i openem boda.

  “Yumi tokbaot ol temporari hospital, yumi long private sekta i tekem lid,” Mr Boudier i talem.

  “Mi stap askem vinis from mi kat design blong hospital ia. Mbe hemi mata lo wetaem bae yumi mit wetem Ministry blong Health. From olsem mi stap talem oltaem, hemi wan aelan, flag, populasen mo i nokat tu populasen.

  “Private mo pablik sekta i wan nomo.”

  Mr Boudier i talem se plan ia oli bisnis aos i bin mekem traem blong storian wetem kavman long hem mbe i nokat gudfala rispon.

  Long wan tokbak sho long eli yia ia, Acting Direkta blong Pablik Health, Dr Jenny Stephens, i talem se ol pipol i mas stat mekem yus long ol private health post o clinic raon long olgeta.

  Dr Stephens i talem se naoia i nomo taem blong putum tumas presa long mein hospital from taem i kat COVID outbreak bae Vila central hospital bae i yus blong COVID.

  Medikol Superintendent blong Northern Provincial Hospital long Luganville, Santo, i bin talem long Krismas in the Park event, se taem COVID stik i stap long doa step, wan man i kat raet blong talem no mbe hemi kat risponsibilti.

  Hemi talem se sapos wan pikinini we i ova faev yia i kasem virus ia, bae papa mo mama blong hem i mas jus blong hu  i ko silip wetem hem long hospital.

  Dr Ilo i talem hemia i sam niu komitmen we pipol i mas tinkbaot from taem COVID i hitim Sanma, bae sam nomol health seves i stop.

  “Sapos i kat wan COVID kes long ol eria blong Luganville bae i kat rod blok, we bae oli wok wetem polis mo i minim se pipol bae i nokat akses long sto mo health seves,”Dr Ilo i talem.

  “Taem yumi stap talem se stik meresin blong COVID hemi 666, magnet o sam nara kiaman infomesen, ol pipol i mas save se olgeta long health i sacrifice blong tekem stik blong save lukaotem ol sik man blong no pasem virus ia.”

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen