Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Nawae i kleimem bak propeti

  Nawae Construction Limited i kleimem bak ol properti blong hem long Tanoliu Village, Efate.

  Jif Exekutiv Ofisa blong kampani ia stap long Vanuatu mo traem negosiet blong karem bak ol properti ia we kavman i ownem naoia.

  Nawae Construction Limited, wan PNG kampani we i rejista long kaontri i talem se oli wantem setelem isiu ia aotsaed long kot.

  Sugden Lawyers we i riprisentem kampani ia i adem se oli rejistarem wan keis finis long kot olsem seken obsen long klaen blong hem.

  “Client blong mi i kam long July 5 afta long boda i open blong setelem isu wetem Customs,” Gordon Avock, Legal Council blong Nawae Construction Limited i talemaot.

  “I kat wan kes we mifala i rijistarem we i stap pending long Kot. Mo bae mifala i luk sapos kavman i kat wan setelmen wetem kampani sapos i nokat be kot i prosid wetem kes.

  I gat wan tug boat mo wan badge i detain tu we Nawai kampani i bin yusum blong shipim ol tul blong hem.

  Lloyd Fikiasi, Deputy Commissioner International i talem se ona blong tufala ship i askem Nawae blong akt long bihaf blong hem.

  Mr Avock i talem se Nawae i intres blong karem bak ol property blong hem from se hemi no bin part long kot keis we kavman i winim long taem blong lokdaon.

  “Mifala i stap lukluk blong extendem stay blong hem blong luk weta oli save solvem wetem kavman o no,” Mr Avock i talem.

  “Hemi wan kes we client blong mi i neva pat long hem.”

  Mr Fikiasi i admitim se folem ol negosiesen, kampani blong Singapore i wantem salem tufala ship blong hem.

  “Yumi interes nomo long ship, oli like salem, rijistarem , yumi lukluk loa mo komplae wetem loa blong customs,” Mr Fikiasi i talem.

  Dipatmen blong Kastom mo Inland Revenue i talem se hemi no save komen long isiu ia from i gat wan kot disisen finis.

  Disisen ia i kivim raet long kavman blong onem ol machine blong Nawae mo hemi save salem blong mekem mani blong Vanuatu.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen