Friday, February 23, 2024
26.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  National budget blong redi -2023

  Kavman bai i pasem Nasenal budget blong hem long next yia long manis February.

  Hemia afta we hemi no bin able blong passem long manis ia Novemba.

  Nomoli budget blong kavman blong next yia hemi sud pas long second ordinary sesen blong Palemen, hemia long fes thursday blong manis November mbe long taem ia i bin kat eleksen blong niu Prime Minister.

  Niu Minista blong Finance John Salong hemi talem se bai ministerial budget komiti hemi sitdown next manis blong lukluk long budget ia.

  “Ministerial budget komiti bae i mit bakegen long next manis long Decemba 7 blong sitaon mo priperem budget blong sabmitim i ko long Palemen.

  “Probably long fes mo seken wik blong February.

  Minista Salong hemi talem se spending blong kavman bai kontinu long January mo February 2023 be bai hemi no mas bitim budget blong semak manis long yia ia 2022.

  “Nomoli taem yumi no pasem wan budget long en blong wan yia ten yumi kat wanem oli kolem kontinu risolusen blong saplae budget we i minim se ol expenditure blong ol difren ministri mo dipatmen hemi nosave ko bitim budgeted manis blong January mo February 2022, ”

  “So February mo January 2023 budget level blong hem bae i semak nomo long budget level blong 2022 long tufala manis ia.”

  Minista Salong i talem se kaontri hemi sud kat niu budget blong hem i redi finis long March 2023.

  Budget blong 2022 hemi VT63 billion.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen