Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024

Nasonal Referendum hemi Open Constituency

Nasonal Referendum hemi open constituency, i minim se pipol i save vot long eni polling stesen raon long kauntri.

Elektrol Ofis hemi enkarejem pipol blong ko long polling station we oli stap vot long hem long wan jenerol eleksen from oli serem finis olgeta ballot pepa folem namba blong ol rejistered vota.

Deputi Prinsipol Elektrol Ofisa (PEO), Gary Tavoa hemi talem se pipol wetem Nasonal ID kad oli save vot.

“Regulesen blong Referendum hemi alaowem blong sapos yu nosave ko long Polling Stesen blong yu from yu stap long wan nara constituency o wan nara o wan nara pat blong aelan o long wan nara ples long taem we 29 Mei kam, yu save vot long polling stesen we yu stap long hem.” PEO Tavoa hemi talem.

Hemi talem tu se amendmen blong Law blong Referendum we Palemen i pasem long Fes Odineri siting i blong alowem evri pipol blong Vanuatu we i kasem 18 yia blong oli save vot.

“Hemia hemi blong mekem sua se yumi givim evri opotuniti long evri sitisen blong Vanuatu, blong ol 18 yia mo above blong oli patisipet long Referendum blong oli kastem vot blong olgeta.

“Yumi stap lukluk long resalt blong Referendum blong talem se hemi pas o hemi ino pas blong amendem konsitutsen.

“Be yumi no jes kat wan simpol majority we hemi 50 o 40% from bambae hemi no luk gud tumas, be yumi kat 1% blong sitisen blong Vanuatu hemi hae blong yumi talem se yes majority blong Vanuatu oli agri blong yumi amendem constituency blong yumi.”

Long Fes Odineri siting blong hem long 2024, Palemen hemi mekem wan Amendmen bakegen we hemi talem se olgeta Indigenous Ni-Vanuatu mo ol Naturalise Sitisen nomo oli save usim Nasenol ID kad blong save tekem pat long Nasonal Referendum.

Hemi no includim olgeta we i kam anda long Vanuatu Sitisensip prokram.

Bigfala storian

Nasonal Referendum hemi open constituency, i minim se pipol i save vot long eni polling stesen raon long kauntri.

Elektrol Ofis hemi enkarejem pipol blong ko long polling station we oli stap vot long hem long wan jenerol eleksen from oli serem finis olgeta ballot pepa folem namba blong ol rejistered vota.

Deputi Prinsipol Elektrol Ofisa (PEO), Gary Tavoa hemi talem se pipol wetem Nasonal ID kad oli save vot.

“Regulesen blong Referendum hemi alaowem blong sapos yu nosave ko long Polling Stesen blong yu from yu stap long wan nara constituency o wan nara o wan nara pat blong aelan o long wan nara ples long taem we 29 Mei kam, yu save vot long polling stesen we yu stap long hem.” PEO Tavoa hemi talem.

Hemi talem tu se amendmen blong Law blong Referendum we Palemen i pasem long Fes Odineri siting i blong alowem evri pipol blong Vanuatu we i kasem 18 yia blong oli save vot.

“Hemia hemi blong mekem sua se yumi givim evri opotuniti long evri sitisen blong Vanuatu, blong ol 18 yia mo above blong oli patisipet long Referendum blong oli kastem vot blong olgeta.

“Yumi stap lukluk long resalt blong Referendum blong talem se hemi pas o hemi ino pas blong amendem konsitutsen.

“Be yumi no jes kat wan simpol majority we hemi 50 o 40% from bambae hemi no luk gud tumas, be yumi kat 1% blong sitisen blong Vanuatu hemi hae blong yumi talem se yes majority blong Vanuatu oli agri blong yumi amendem constituency blong yumi.”

Long Fes Odineri siting blong hem long 2024, Palemen hemi mekem wan Amendmen bakegen we hemi talem se olgeta Indigenous Ni-Vanuatu mo ol Naturalise Sitisen nomo oli save usim Nasenol ID kad blong save tekem pat long Nasonal Referendum.

Hemi no includim olgeta we i kam anda long Vanuatu Sitisensip prokram.

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!

Letes Nius

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen