Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Moa ren kasem 2023-Weta Ofis

  Vanuatu i expektem 70-90% ren we i bitim nomol long Decemba kasem February 2023.

  Weta Ofis i askem pipol blong tekem ol infomesen ia i serious from flooding mo landslide espeseli ol pipol we oli live kolosap long riva mo creek.

  Manager long Climate Division, Allan Rarai i talemaot tete long VBTC Nius.

  “La Lina hemi stil kontinu insaed long summer blong yumi,” Mr Rarai i talemaot.

  “So long nekis tu -tri manis ia we i stap kam ia bae yumi expektem above nomol renfol long Vanuatu.Wetem hemia sapos wan Saeklon hemi form afta hemi muv i kam long ol aelan blong yumi hemi save dabolem mo tribolem renfol. Hemi wan toksave we pipol oli mas awea long hem. Yumi kat nomol wet sisen vinis we yumi stap karem ol ren long hem, ten i kat La Lina we plante ren i kam bitim nomol mo sapos wan saeklon hemi form bae hemi tribolem amaon blong ren ova long ol aelan blong yumi.”

  Mr Rarai i talem se ren i kat fulap impak long ples we pipol i liv long hem, agriculture long ol kakae mo infrastrakja.

  Long Satete we i pas, Weta ofis i rikodem wan hae amaon blong renfol long Efate we hemi 91.1 milimita.

  Plante ples long Efate i bin flood mo ol creek i ron. I bin kat ren long ol aelan olsem Santo.

  Mr Rarai i talem se naoia hemi nomol weta we samtaem i sun mo afta i ren afta.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen