Sunday, September 24, 2023
23.6 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

Moa pipol bae i lusum wok long ol taem i kam

Bigfala storian

Department blong Labour i talem se hemi kat consen from plante pipol bae i stap lusum wok long ol manis i kam folem COVID-19 pandemic.

Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven, i talem se resen from i nomo kat flow blong mani i ko long plante business haos mo hemia nao, plante bisnis i stap putum out ol staff blong olgeta.

Hemi talem se Kavman blong Vanuatu hemi bin putum stimulus pakej blong helpem ol bisnis mbe crisis blong COVID-19 i kontinu mo i mekem se kavman i mas lukluk long wan difren direksen.

“Kavman i disaed se stimulus pakej hemi nomo save holem taet economi, “ Mrs Meltenoven i talem.

“Plante business haos oli bin holem taet ol wokman wetem help blong stimulus pakej bai i faenem i had blong holem taet ol wokman blong olketa, spesel wan nao olgeta turis mo hospitaliti industri.

“Mo hem ia nao plante bisnis haos i stap kivim notis naioa blong putum aot plante staff.”

Mrs Meltenoven i talem se Ofis blong Labour bae i investiketem ol bisnis ia, from plante long ol bisnis haos ia oli no ol Tourism mo Hospitality bisnis.

Hemi talem se ol nara bisnis haos we oli no afek tumas long COVID- 19 pandemic, bai oli mas wok kolosap wetem kavman mo no putum out ol staff blong olketa.

“Ol bisnis haos we oli bin stap long Vanuatu blong plante yia, mo oli bin kat plante gudfala yia blong mekem mani, kavman i expektem blong oli kontinu blong holem taet ol wokman blong olketa,” Mrs Meltenoven i talem.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen