Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Planem moa lokol kakae-Ati George Sokomanu

  Fes Head blong State blong Vanuatu i talem se moa fokas i sud stap long mama graon from hemi bank blong fama.

  Ati George Sokomanu i talemaot toktok ia long Yumi Storian show wetem Executive Producer Radio blong VBTC, Marie-Noelle Kaltack i no longtaem.

  Mr Sokomanu i talem se pawa blong mani tete i stap long hand blong ol foreigner.

  “Yumi no dipen tumas long aid, yumi kat mani tu be system we yumi wok yumi no givim fulwan blong kaontri i ko antap, wan long ol eria hemi Agriculture, wan foma agriculture minista, Matai Seremaiah hemi bin talem mo mi bae mi talem bageken se mifala i sweat blong tok abaot ol samting olsem graon long France mo England blong mekem se ol man we oli bin kat graon yumi save kobak ownem mo ol man ia i ko. Be tete yumi stap salem bageken, yumi mas realise se yumi save mekem ol samting ia mo yumi pusum hand blong yumi i ko long graon, from graon hemi bank blong ol fama, yumi mas tinkbaot from hemi impoten,” Mr Sokomanu i talemaot.

  “Mi stap talem se wan yangfala blong yumi blong Not Efate, i talem se hemi mi planem 1000 sandalwood we hemi oraet, be taem hemi harvest i vinis nao. Be 1000 man i mas planem 1000 sandalwood mo hemia i semak long kava mo coconut from taem yumi mekem prodaksen i ovaflo o fulap, ol kontena i fulap long rice i kam, oli nomo kobak empti from yumi fulum ap long ol prodak mo hemia bae i givim pawa i kam long yumi from naoia pawa blong mani i no stap wetem yumi ia, mo mi enkarejem kavman blong Vanuatu blong lukluk gud long saed ia.

  “Yumi karem aot graon long stragol blong independens blong mekem wanem long hem? So tinktink gud.

  “Mi no talem se ol investor we oli kam, i nogud blong oli kam no, mi wantem se yumi lukluk long saed we yumi save ajivim economic developmen goal blong talem se pawa blong mani i stap long yumi we yumi nid blong kat ol lokol Ni-Vanuatu bisnisman be oli mas wok had.

  Mr Sokomanu i talem se Labour Mobility we New Zealand mo Australia i sapotem Vanuatu long hem i gud tumas be pipol i mas planem kakae long mama graon.

  Vanuatu i kat tri pillar blong developmen, Social, Economic mo Political.

  Mr Sokomanu i bin Presiden blong Republic blong Vanuatu blong 10 yia.

  Hemi kamaot long vilij blong Imere long Efate .

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen