Saturday, July 13, 2024
23.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Mele i jusum woman candidate-Snap eleksen

  Eight Politikol Pati blong Mele Vilij long Efate i kam tugeta blong jusum wan women candidate blong kontes from Snap Eleksen long yia ia.

  Olgeta politikol pati ia oli jusum Julia Kings.

  Ol politikol pati hemi inkludum Vanua’aku Pati, Union blong Moderet Party, Graon mo Jastis Pati, Labour pati, Vanuatu Liberal Movement, Rural Divelopmen Pati mo Lidas Pati blong Vanuatu, oli agri blong ko tugeta blong sapotem mo votem niufala kandidet blong Imere.

  Long tete Nakamal blong ol jif blong Mele hemi kam blong sapotem muvmen blong ol pati ia.

  Paramaon jif blong Mele vilij, Jif Simion Poilapa i talem se hemi glad long muv ia.

  “Hemi fasin blong ol man Mele i olsem nao, taem ol samting i go be i fas be heart nao bai tekem mifala i kam putum back mifala,” Jif Poilapa i talemaot.

  “Bai chief mo council oli stap blong sapotem mo luk se bambae i kat wan ripresentativ i stap long palemen from long pas 12 yia i nogat wan ripresentativ.”

  Snap eleksen i sud hapen afta long 60 dei we Presiden i disolvem Palemen be kasem tete Electoral Ofis i no anaonsem yet deit.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen